Posts

Deelnemers én internationaal vakbezoek weten GGP 2017 te vinden

Hoewel het nog enkele maanden duurt voor van 4 tot en met 6 oktober 2017 de 27e editie van vakbeurs GrootGroenPlus plaatsvindt, komen de voorbereidingen al in een versnelling terecht. Dit komt onder meer door het grote aantal inschrijvingen van standhouders en de bevestiging van internationale groepsbezoeken. Hieruit blijkt dat ook de nieuwe editie van deze internationale vakbeurs weer goed gevonden wordt door binnen- en buitenlandse professionals uit de groenbranche.

Deelnemerslijst en bedrijfsprofielen online

Het huidige aantal deelnemers voor de editie van 2017 zorgt er onder meer voor dat de deelnemerslijst en bedrijfsprofielen alvast online worden gezet op www.grootgroenplus.nl en in de beursapp. Het profiel per deelnemer is naast de contactgegevens en de favoriete plant uitgebreid met een foto en een beschrijving van de toepassing van de favoriete plant. Dit is uiteraard een verwijzing naar en een verdere uitwerking van het beursthema: ‘My Favourite Plant!’. Bovendien wordt de vindbaarheid van de website nog verder geoptimaliseerd.

Daarnaast voert GGP momenteel overleg over een mogelijke verdergaande specificatie van producten en activiteiten of zelfs plaatsing van de volledige voorraad. Dit zou ervoor zorgen dat het deelnemersoverzicht bijna het hele jaar door een informatiebank is, waarin de deelnemers uitgebreid geprofileerd worden en bezoekers eenvoudig kunnen zoeken.

Vakbezoek uit Rusland

Ook als het gaat om internationaal groepsbezoek aan GrootGroenPlus 2017 worden er stappen gezet. Zo zijn er gesprekken gevoerd omtrent groepen vakbezoekers vanuit Rusland en de Oekraïne. Zij hebben inmiddels toegezegd de beurs meerdere dagen te bezoeken en in ieder geval deel te nemen aan de interne en externe persexcursies. Het is bovendien de bedoeling om na beurssluiting een diner te organiseren, gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast is er gesproken over een achttal extra bedrijfsbezoeken die het gezelschap na het bezoek aan GrootGroenPlus inplant. Over de samenstelling en achtergrond van de groep wordt deze lente meer bekend gemaakt, zodat ook de deelnemers zich kunnen voorbereiden.

Wijziging in bestuur

In het bestuur van de vakbeurs heeft in februari een verandering plaatsgevonden. Bestuurslid Joost Sterke van Plantenkwekerij Joost Sterke BV en Tricolor Plant VOF uit Haaren heeft begin februari zijn laatste vergadering als bestuurslid bijgewoond. Joost heeft zich jarenlang ingezet voor GrootGroenPlus en hield zich vooral bezig met de persexcursies, standkeuringen en tevredenheid van deelnemers en bezoekers. Zijn plaats binnen het bestuur is overgenomen door Corianne Oudijk van Boomkwekerij Arend Oudijk uit Boskoop. Corianne neemt als afgevaardigde namens de Stichting European Plant Support, licentiehouder van de vakbeurs, zitting in het bestuur van GrootGroenPlus. In Corianne heeft GrootGroenPlus een waardige vervanger van Joost gevonden. Joost heeft toegezegd als adviseur aan GrootGroenPlus verbonden te zullen blijven.

Snel inschrijven

Wie ook deel wil nemen aan de 27e editie van de vakbeurs doet er goed aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kan via het inschrijfformulier op www.grootgroenplus.nl. Als de inschrijvingen in dit tempo blijven binnenkomen, zal er namelijk al snel gestart gaan worden met de indeling van de beursvloer. Wensen en voorkeuren worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Een snelle inschrijving zorgt er ook voor dat deelnemers optimaal gebruik kunnen gaan maken van de PR-acties die in aanloop naar de vakbeurs gerealiseerd worden. Hiervoor is een volledig ingevuld bedrijfsprofiel uiteraard van belang.

*************
Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl

The Salon du Végétal is the annual meet up for professionals from the flowers and plants trade

Not as before in February but in June nearly 500 national and international exhibitors and about 13,000 professional visitors are brought together.

After a number of changes put in place in 2016 to strengthen its efficiency, the important professional horticulture trade fair Salon du Végétal continues its search for excellence and so moves, for the first time, to Nantes the 20, 21 and 22 June 2017, to the « Parc des Expositions de la Beaujoire ».

Developing the trade show by increasing the offer found in the centres

To increase the number of buyers present at the trade show, the offer in each Centre will be developed, not only in plants but also in manufactured goods. More and more professional buyers have an envelope which doesn’t just stop at plants. They are also in charge of buying manufactured products, inputs, decoration…

To be a the right place, at the right moment, with the good people

Meeting your clients and prospects at a key time in the year. Show and highlight those new products and services to buyers and the press. All of this in a convivial atmosphere situated in a great setting, that’s great for business .

The Salon du Vegetal fair is growing and moving to Nantes in June 2017

After the changes made in 2016 (reorganisation by centres, the theme of « Gardens in Towns »), the Salon du Végétal fair continues its search for excellence in order to take our place among the greatest events aimed at the flowers and plants world.
Now the trade show moves to the third week in June in 2017, and in Nantes, to the “Parc de la Beaujoire”. A larger exhibition area, inside and outside, will allow to present a wider offer and therefore to attract more professional buyers.

In 2017, the fair will take place in the 3rd week of June

Over the years, holding the trade show in February has become more and more challenging: School holiday season and an already well advanced trading season. Visitors surveys and discussions with some exhibitors, buyers and stakeholders have allowed to define a time more appropriated to business.
The organizers are convinced that the 3rd week in June is a very good period for all the categories of buyers and for many reasons:

 • For distribution and production, it is after the full season of spring, and this period is fertile for ideas and references and to prepare the next season
 • Florists are more available, as the major events have passed by
 • For landscapers and town councils, demonstrations outside are a key point, Plants and new varieties are in full flower, Prototypes of manufactured products further advanced and thus ready to be unveiled or even ready for market and a time (Summer beginning) good for business and conviviality.
Developing the trade show by increasing the offer found in the centres

To increase the number of buyers present at the trade show, the offer in each Centre will be developed, not only in plants but also in manufactured goods.
More and more professional buyers have an envelope which doesn’t just stop at plants. They are also in charge of buying manufactured products,

Moving from Angers to Nantes

To meet the challenges of the future, the Salon du Végétal needs a bigger, more modern Exhibition centre. Nantes, with its Parc de la Beaujoire, offers many opportunities:

 • A larger exhibition area (40,000 M²) allowing the development of the centres,
 • Buildings which are well organised and functional
 • An exceptional landscape, offering the possibility in June to really show exterior and interior exhibitions and stands at their very best,
 • Excellent transport links (plane, train, tram, motorways…
 • More hotel beds, with more choice for the visitor and exhibitors
 • A rich environment to organise events which run concurrently with the trade show (Symposiums, franchise and business meetings, technical and scientific meetings…) inputs, decoration…

GrootGroenPlus verlengt thema ‘My Favourite Plant!’ in 2017

Tijdens de 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus was het thema ‘My Favourite Plant!’. Dit bleek zo divers te zijn, dat besloten is om dit thema met een jaar te verlengen.

My Favourite Plant!

Vorig jaar bleek dat er behoefte was aan meer kennis(deling) over planten. Naar aanleiding daarvan werd het thema ‘My Favourite Plant!’ in het leven geroepen; een thema gericht op sortiment en kennisdeling. Deelnemers kregen de mogelijkheid om aan te geven wat hun favoriete plant was en waarom. Daarnaast was er onder meer via de bibliotheek de mogelijkheid om kennis te delen. In deze bibliotheek waren ook boeken opgenomen geschreven door en voor kwekers. De 26e beurseditie had een interactief karakter en dat is zowel door bezoekers, pers als door deelnemers als zeer positief ervaren. Het benadrukte nog maar eens dat professionals in de sector heel veel weten en dus ook heel veel kennis met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Een uitstekende reden om hetzelfde thema in 2017 verder uit te diepen.

Deelnemersprofielen

Een andere belangrijke reden om met een jaar te verlengen is het feit dat er momenteel voor de 27e editie al zoveel deelnemers hun deelname hebben bevestigd, dat de profielpagina’s vanaf januari 2017 via de website toegankelijk zullen zijn. Deelnemers die vorig jaar niet volledig gebruik hebben gemaakt van hun profiel, kunnen dat dit jaar wel doen. We begrijpen dat kwaliteit, tijd kost. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook een foto toe te voegen van de favoriete plant én de toepassing ervan. Bovendien worden de mogelijkheden van sortimentspresentatie onderzocht.

Het 14-koppige PR-team van vakbeurs GrootGroenPlus, bestaande uit bestuursleden en leveranciers met elk hun eigen portefeuille en specialisatie, werkt momenteel een volledig PR-plan uit, dat deelnemers de kans biedt om zich bijna jaarrond, te presenteren. Deelnemers staan bij vakbeurs GrootGroenPlus centraal en dat komt zeker in het PR-plan naar voren. De samenstelling van het plan zal dan ook afhangen van het nut van de diverse onderdelen voor de deelnemer. Voor digitale media blijft uiteraard veel aandacht en in de periode voorafgaand aan de vakbeurs wordt ook intensief contact gehouden met de journalisten.

Meer internationaal vakbezoek

Het is belangrijk om de juiste bezoekers voor de deelnemers naar de beursvloer te trekken. Daarom heeft het bestuur besloten tot een voortzetting van de doelstellingen van 2016 in 2017. Zo wordt er wederom ingezet op het aantrekken van meer internationaal vakbezoek. Mede voor hen zijn ook de pakketreizen weer beschikbaar, waarbij meer aandacht zal zijn voor maatwerk bij groepsreizen. Daarnaast wordt opnieuw extra aandacht besteed aan de hovenier/tuinaannemer; zo zullen er meer toepassingen van de favoriete planten op de beurs verschijnen. Andere aspecten die we in 2017 kunnen verwachten zijn een uitbreiding van en centralere plaats voor de bibliotheek, ter bevordering van kennisontwikkeling en -deling . Vanzelfsprekend wil GGP de gastvrije, gemoedelijke sfeer op de beursvloer behouden. Samenwerkingen met hoveniersverenigingen, partners en media in binnen- en buitenland worden voortgezet.

Naast de vaste PR-onderdelen die binnen het PR-plan afgestemd zullen worden op de doelstellingen zullen ook nieuwe ideeën worden uitgewerkt, te meer om internationaal bezoek aan te trekken. Uiteraard worden alle activiteiten al ruimschoots voor de vakbeurs ingezet, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de PR-waarde.
GrootGroenPlus 2017 wordt gehouden van 4 t/m 6 oktober te Zundert. Inschrijven is mogelijk via het digitale inschrijfformulier op de website www.grootgroenplus.nl. Wensen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst; vroeg inschrijven loont dus!


Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


GrootGroenPlus extends theme ‘My Favourite Plant!’ in 2017

During the 26th edition of trade show GrootGroenPlus, the theme was ‘My Favourite Plant!’ This proved to be such a versatile theme, that it has been extended for a year.

My Favourite Plant!

Last year, we noticed that there was a need for more knowledge (sharing) when it came to plants. This resulted in the theme ‘My Favourite Plant!’; a theme focused on assortment and sharing knowledge. Participants were given the opportunity to indicate what their favourite plant was and why. On top of that, there were many opportunities to share knowledge, for example through the library. This library included books that were written by and for growers. The 26th trade fair edition was very interactive, and the visitors, press, and participants really liked this. It emphasised that professionals in the industry know a lot and therefore can share a lot of knowledge and learn from each other. This is an excellent reason for diving deeper into this theme in 2017.

Participant profiles

Another important reason to extend is the fact that so many participants confirmed for the 27th edition, that the profile pages will be online as of January 2017. Participants who did not fully use their profile last year, can do that now. We understand that quality takes up time. This year, it is possible to not only upload a photo of the favourite plant, but also of the application thereof. On top of that, we will look into the possibilities regarding presentation of assortment.

The 14 members of the PR team of trade fair GrootGroenPlus, all members of the board and suppliers with their own portfolio and speciality, are currently working on a full PR plan, which will give participants the opportunity to present themselves during almost an entire year. Participants play a central part in trade fair GrootGroenPlus, which will show from the PR plan. The exact set-up of the plan will therefore depend on the use of the multiple parts for the participant. Of course, it will focus on digital media, and in the period prior to the trade fair, we will keep in close touch with journalists.

More international visitors

It is very important to attract the right type of visitors for the participants. That is why the board has decided to continue the 2016 targets in 2017. Emphasis will once again be placed on attracting more international trade visitors. For them, but also for other interested parties, the special arrangements will be made available once again. This time, we will focus more on tailor made group travels. Special attention will also be paid to the gardener/garden contractor, for example through showing more applications of the favourite plants at the trade fair. Other aspects that can be expected in 2017 are an expansion of and more central place for the library, to improve the development and sharing of knowledge. Of course, GGP wants to preserve the hospitable, friendly atmosphere at the trade fair. Partnerships with gardener associations, partners, and national and international media will be continued.

Besides the fixed PR parts which will be adjusted to the targets within the new PR plan, we will also work on some new ideas to attract more international visitors. Naturally, all activities will be started well before the trade fair starts, which means that participants can get the most out of the PR value.

GrootGroenPlus 2017 will be held from 4 – 6 October in Zundert. You can register via the digital registration form on the website www.grootgroenplus.nl. Requests are processed in the order that they are received, so it pays off to register early!


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

Press releases GrootGroenPlus in French and German:

At Messe Essen from January 24 to 27, 2017: Kingdom of the Netherlands is the Partner Country of IPM ESSEN 2017

Dutch Ambassador as a Guest at the World’s Leading Fair for Horticulture The Kingdom of the Netherlands will be the proud partner country of IPM ESSEN 2017. For years, the world’s leading fair for horticulture has been an important presentation platform for the green sector in Germany’s neighbouring country – In 2017, around 400 Dutch exhibitors will present their expertise and networks at Messe Essen from January 24 to 27. Their motto: “Two Countries, One Passion”.

On the first day of the fair, Monique van Daalen, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, will greet the guests at the fair during the official opening ceremony. With this maxim, the Netherlands want to stress the good cross-border contacts in the green sector. “The German-Dutch cooperation is excellent and intensive,” said Ton van Arnhem, Embassy Counsellor and Head of the Agriculture, Nature and Food Quality Department at the Dutch Embassy in Berlin. “With the Dutch appearance as the partner country at IPM ESSEN 2017, we can intensify our good relationships even further.” Oliver P. Kuhrt, CEO of Messe Essen, also focused on building bridges between both countries: “For over 30 years, Dutch horticultural businesses have been providing evidence of their green know-how at our fair und have been one of the most important international sectoral participants in the world’s leading fair for horticulture. Therefore, we are very pleased to be allowed to greet the Netherlands as the partner country of IPM ESSEN in 2017.” “Two Countries, One Passion” The common love for plant breeding in Germany and the Netherlands as well as the important contribution to the economic performance which the green sector makes in both countries – the Dutch want to stress that with their appearance at IPM ESSEN 2017.

During the International Horticulture Forum on January 26, experts from the partner country will therefore examine, amongst other subjects, “German-Dutch Cooperation Along the Border”, “Logistical Developments”, “Well-Being and Sustainability” as well as “Trends, (Consumer) Developments and I N F O R M AT I O N Communication”. The series of lectures is being organised in cooperation with the Representation of interests of the German horticulture industry (INDEGA) and the Eugen Ulmer Publishing House. Monique van Daalen, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, will be a speaker on the occasion of the opening on the first day of the fair and will visit the fair. In addition, further events, presentations and workshops within the framework of the German-Dutch partnership at the fair are being planned on all the other days of IPM ESSEN.
The Dutch appearance at the fair is being jointly organised by the VGB and Anthos trade associations, the state body called Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, the Dutch Ministry of Economic Affairs as well as the Office of the Agriculture Council of the Dutch Embassy in Berlin. Further information: www.ipm-essen.de

 

New Main Focal Point: Fruit and Vegetables at IPM ESSEN 2017

Innovative Measures Strengthen the Visitor Service

From January 24 to 27, 2017, the international green sector will be guests at Messe Essen. At IPM ESSEN, around 1,600 exhibitors from 50 countries will show their innovations in the Plants, Technology, Floristry and Garden Features areas. This year’s edition of the world’s leading fair will focus on fruit and vegetable cultivation to a greater extent. Exhibitors which have products on this subject in their portfolios will receive particular booth markings. Any visitors interested in fruit and vegetables will thus be able to make more efficient use of their visits to the fair.

Cover the entire world of fruit and vegetables with a brief glance! For example, the technology which is needed for the cultivation of ornamental plants can be utilised for vegetable and fruit plants, too. Exhibitors with products or services from the fields of fruit and vegetables will be identified by a specially developed logo. The booths of 74 companies in total will receive markings which will be easily visible to visitors. A separate section in the exhibitors list at www.ipm-essen.de will ensure rapid digital access to all the desired information. The package of measures will be supplemented by indications of relevant exhibitors in the fair planner which will be available from all the information desks.

Fruit and Vegetables as a Multifaceted Main Subject Area in 2017

At IPM ESSEN, it will be possible to find the technology necessary for vegetable and soft fruit cultivation: from greenhouse construction via greenhouses made of plastic film and their interior fittings as well as illumination, air conditioning and irrigation systems right up to husbandry machines, weather protection and insect-repelling nets as well as breeding pots and cultivation and transport trays. The range on offer will be rounded off by available information about everything to do with fertilisers and plant fortifiers as well as by devices for eliminating weeds. Furthermore, countless exhibitors will present new fruit, vegetable and herb varieties as well as seeds. This year, the INDEGA IPM Innovation Award 2017 will also concentrate on new products and technical innovations for the regional or supraregional production of vegetables.

Polish national stand at international trade fair for plants (IPM) in Essen

Representation of Polish nurseries once again is taking part in the International Trade Fair for Plant in Essen in 2017, 24-27 of January. On the Polish National Stand located at the Hall 7 No 7C33 will participate 8 companies. Polish stand is organized by the Polish Nurserymen Association and Agencja Promocji Zieleni.
Polish exhibitors offer a wide range of species of ornamental plants ― trees, shrubs, perennials, climbers and also fruit plants ― produced field-cultivated or container-grown. They offer young nursery stock, also propagated in vitro and plants grown in a variety of sizes ranging from C2 to C285.

The transitional climate of Poland provides ideal growing conditions for a large range of hardy nursery stock products. The majority of the country belongs to the sixth climate zone. In comparison with Western Europe it naturally makes the stock offered by Polish nurserymen more hardy and frost resistant, particularly in relation to plants intended for export to East and North European countries. Plants from Poland are exported to several European countries, as well as to many remote regions like the United States and Japan.

The participants:

Clematis Źródło Dobrych Pnączy
ul. Duchnicka 27
PL 05-800 Pruszków
województwo mazowieckie
tel. (+48 22) 722 26 64
fax (+48 22) 722 26 63
www.clematis.com.pl
clematis1@clematis.com.pl

Among the plants that are going to be presented at the exhibition IPM Essen the special ones are: the new variety of Goji berry – Lycium barbatum AMBER SWEET GOJI®, a new variety of Schizophragma hydrangeoides BURST OF LIGHT® (highlighted gold medal FlowersExpo 2016), new varieties of clematis breeded in our nursery: Clematis ‘Azure Ball’PBR, ‘Copernicus’PBR (gold medal at the FlowersExpo in 2016), ‘Change of Heart’PBR, ‘First Love’PBR
In addition, we presented plants in new colorful 2 liters containers. We will be happy to provide you with more information about these and other plants at our stand.


Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab
ul. Zbyszka z Bogdańca 16
PL 31-979 Kraków
tel. (+48 12) 643 15 20
fax (+48 12) 425 75 79
www.in-vitro.pl
biuro@in-vitro.pl

We specialized for the last 30 years in propagating nursery stock in laboratory in vitro culture. We are especially proud of production in broad assortment: chokeberry, highbush blueberry, lingonberry, blackberry, raspberry, tayberry, mulberry, cranberry. All of the young plants are free of viruses and checked for compliance varietal!


Gospodarstwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka
Prandocin Iły 88a,
32-090 Słomniki
GPS 50°17’40’’N 20°05’07’’E
tel. (+48 12) 385 79 44
www.goakw.pl
biuro@goakw.pl

We specialize in production of: Vaccinium corymbosum, Lonicera caerulea var. kamtschatica, Rubus sp., Vaccinium macrocarpon. Our seedlings are offered in the pots: P 9, P 11, C 1,5 and C 3.
All our plants are micropropagated rootings, and the starting material is delivered from a laboratory of tissue culture. This gives us confidence our propagated plants are free of viruses and checked for compliance varietal. Among many varieties the most interesting are in our opinion the new licensed from Russia and Canada which give outstandingly high crop yield and can be picked up automatically.


Szkółka Drzew i Krzewów Fryszkowscy sp.j.
Kościelec 94
PL 88-170 Pakość
województwo kujawsko-pomorskie
tel./fax (+48 52) 351 14 81
www.fryszkowscy.pl

The company was established in 1977. It produces a wide range of trees, coniferous and deciduous shrubs in containers (from C 2 to C 285), as well as in the ground. It also offers roses and fruit bearing shrubs. It specializes in the production of large coniferous plants in the ground (4 m high), digged up by machine, and street trees ― natural forms (up to 25 cm circumference) and grafted (up to 18 cm circumference). Grasses comprise a new segment to the offer: Cortaderia, Festuca, Hakonechloa, Pennisetum and perennials: Echinacea and Hemerocallis. We would like to emphasis the novelties: Brunnera ‘Alexander’s Great’, Heuchera LITTLE CUTIE TM Series, Lupinus ‘Salmon Star’ PBR.


Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice
32-090 Słomniki
Waganowice 44a
tel.(+48 12) 442 60 50,
mob. (+48) 607 178 304
www.gowsc.pl
biuro@in-vitro.pl

Even over 50% of our production is dedicated to fruit plants we offer also the ornamental once such as: Lavandula angustifolia, Betula, Syringa and Prunus. The most interesting in our production are still the varieties of fruit plant for nurseries and hobbyists. We are happy to advice how to establish the plantation as well as garden centers what are the best variations for amateurs. We specialize in production: Vaccinium corymbosum, Lonicera caerulea var. kamtschatica, Rubus idaeus, Rubus illecebrosus. However we offer also varieties of: Actinidia, Aronia, Vaccinium vitis-idaea, Ribes nigrum, Amelanchier, Vaccinium macrocarpon.


Gartenland Polska Sp. z o.o.
ul. Daleka 1-3
PL 95-100 Zgierz
tel. (+48 42) 719 05 02
fax. (+48 42) 719 05 01
www.gartenland.pl
jzak@gartenland

Gartenland Polska has been present in the Polish market for 15 years. It mainly deals with production and distribution of a wide range of products for the horticulture industry ― fruit trees, seeds, climbers and roses. Our main offer are large potted plants. Recently we have introduced fruit trees. This year’s offer of American blueberries warrant particular attention. Offer for network stores, large producers of fruits in Poland and Europe.


4 Flower Sp. z o.o.
ul. Dworkowa 11/11
05-077 Warszawa
(+48 22) 789 07 78
www.4flower.pl
biuro@4flower.pl

4 Flower company is developed to make the complex offer for our partners, the main commercial chain stores. We are a producer of bulb plants, bulbs packed for hobby garden and for the cultivation of cut flowers. We also have a nursery and produce outdoor plants in garden containers.

We are a comprehensive, year-round supplier of plants in Poland and Eastern Europe.


Polish Nurserymen Association
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71
00-175 Warszawa
(+48 22) 435 47 22
www.zszp.pl
zszp@zszp.pl

Leading nursery organization in Poland unites the best producers of trees, shrubs, perennials and climbers. The main objectives and activity of the Association includes:

 • representation and protection of the interests of associated nurserymen,
 • promotion of greenery and plants; popularization of knowledge about trees, shrubs and perennials,
 • popularizing modern production methods and knowledge needed to run a nursery business.

Agencja Promocji Zieleni
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71
00-175 Warszawa
(+48 22) 435 47 20-21
www.greenislife.pl
kontakt@zielentozycie.pl

Agencja Promocji Zieleni Sp. z o. o. is an agency of the Polish Nurserymen Association responsible for promotion of nursery products. Organizer of International Exhibition GREEN IS LIFE – the most important plant and horticulture fair in Poland. It’s the best place to introduce the new products in ‘green business’ due to highly prestigious: Plant Novelties Competition. Still developing – the last year we extend the fair offer of pot and cut flowers (in cooperation with Dutch partner). In 2017, “Green is Life” will take place at 31.08.-02.09. in Warsaw EXPO XXI.


For more information before the IPM Essen please contact with:

Agencja Promocji Zieleni, Związek Szkółkarzy Polskich
Al. Jana II 80 lok.71, PL-00-175 Warszawa, tel. (+48 22) 435 47 22, fax (+48 22) 435 47 22 w.113
info@greenislife.pl , zszp@zszp.pl ,
www.zszp.pl, www.greenislife.pl

Fair contact persons:

Agnieszka Żukowska – tel. + 48 512 352 196
Joanna Filipczak – tel. + 48 512 352 195
Ewa Łuczak – tel. + 48 501 713 593

Neues Logo spart Zeit: Obst und Gemüse auf der IPM ESSEN 2017

Vom 24. bis 27. Januar 2017 ist die internationale grüne Branche zu Gast in der Messe Essen. Rund 1.600 Aussteller aus 50 Ländern zeigen auf der IPM ESSEN ihre Neuheiten in den Bereichen Pflanzen, Technik, Floristik und Ausstattung. Der Obst- und Gemüsebau rückt bei der diesjährigen Ausgabe der Weltleitmesse verstärkt in den Fokus. Aussteller, die Produkte zu diesem Thema im Portfolio haben, erhalten eine besondere Standkennzeichnung. Besucher mit Interesse für Obst und Gemüse können ihren Messebesuch so effizienter nutzen.

Mit einem Blick die gesamte Welt des Obsts und Gemüses erfassen!

Die Technik beispielsweise, die für den Anbau von Zierpflanzen benötigt wird, kann auch für Gemüse- und Obstpflanzen eingesetzt werden. Aussteller mit Produkten, Dienstleitungen oder weiteren Services aus dem Bereich Obst und Gemüse werden durch ein speziell entwickeltes Logo ausgewiesen. Die Stände von insgesamt 74 Unternehmen erhalten eine für Besucher gut sichtbare Kennzeichnung.

Für einen schnellen digitalen Zugriff auf alle gewünschten Informationen sorgt eine eigene Rubrik – Green Allrounder – in der Ausstellerliste (https://www.ipm-essen.de/weltleitmesse/green-allrounder/) Ergänzt wird das Maßnahmenpaket durch Hinweise auf relevante Aussteller im Messeplaner, der an allen Infotheken ausliegt.

Obst und Gemüse 2017 als vielseitiges Schwerpunktthema

Auf der IPM ESSEN findet sich die notwendige Technik für Gemüse- und Beerenobstanbau: vom Gewächshausbau über Folienhäuser und deren Inneneinrichtungen sowie Belichtungs-, Klimatisierungs- und Bewässerungssysteme bis hin zu Pflegemaschinen, Wetterschutz und Insektenabwehrnetze sowie Anzuchttöpfe, Kultur- und Transporttrays.

Informationsangebote rund um Dünge- und Pflanzenstärkungsmittel sowie Geräte für die Beikrautbeseitigung runden das Angebot ab. Darüber hinaus präsentieren unzählige Aussteller neue Obst-, Gemüse- und Kräutersorten sowie Saatgut. Auch bei dem INDEGA IPM Innovation Award 2017 stehen neue Produkte und technische Neuerungen für die regionale oder überregionale Produktion von Gemüse dieses Jahr im Vordergrund.
Picture/Logo for this text: IPM 17002 Infografik Obst und Gemüse


New Main Focal Point: Fruit and Vegetables at IPM ESSEN 2017

From January 24 to 27, 2017, the international green sector will be guests at Messe Essen. At IPM ESSEN, around 1,600 exhibitors from 50 countries will show their innovations in the Plants, Technology, Floristry and Garden Features areas. This year’s edition of the world’s leading fair will focus on fruit and vegetable cultivation to a greater extent. Exhibitors which have products on this subject in their portfolios will receive particular booth markings. Any visitors interested in fruit and vegetables will thus be able to make more efficient use of their visits to the fair.

Cover the entire world of fruit and vegetables with a brief glance!

For example, the technology which is needed for the cultivation of ornamental plants can be utilised for vegetable and fruit plants, too. Exhibitors with products or services from the fields of fruit and vegetables will be identified by a specially developed logo. The booths of 74 companies in total will receive markings which will be easily visible to visitors.

A separate section – Green Allrounder – in the exhibitors list (https://www.ipm-essen.de/weltleitmesse/green-allrounder/) will ensure rapid digital access to all the desired information. The package of measures will be supplemented by indications of relevant exhibitors in the fair planner which will be available from all the information desks.

Fruit and Vegetables as a Multifaceted Main Subject Area in 2017

At IPM ESSEN, it will be possible to find the technology necessary for vegetable and soft fruit cultivation: from greenhouse construction via greenhouses made of plastic film and their interior fittings as well as illumination, air conditioning and irrigation systems right up to husbandry machines, weather protection and insect-repelling nets as well as breeding pots and cultivation and transport trays.

The range on offer will be rounded off by available information about everything to do with fertilisers and plant fortifiers as well as by devices for eliminating weeds. Furthermore, countless exhibitors will present new fruit, vegetable and herb varieties as well as seeds. This year, the INDEGA IPM Innovation Award 2017 will also concentrate on new products and technical innovations for the regional or supraregional production of vegetables.

‘Twee landen, een passie’ verbindt Nederlandse sierteelt met Duitsland

De IPM ESSEN 2017 (24 – 27 januari 2017) staat in het teken van het partnerland Nederland. Het thema luidt: Twee landen, één passie. Op de wereldwijd toonaangevende tuinbouwbeurs tonen circa 1.600 standhouders uit 50 landen hun innovaties op het gebied van planten, techniek, floristiek en inrichting.

De beurs is al jarenlang een belangrijk presentatieplatform voor de groene sector in Nederland. Dit jaar is Nederland vertegenwoordigd met ruim vierhonderd bedrijven. Daarmee onderstrepen Nederland en Duitsland de goede relatie die er al decennia lang bestaat op het gebied van de sierteelt.

Collectieve Nederlandse zichtbaarheid

Holland Horti International, die het brede tuinbouwbedrijfsleven internationaal positioneert en faciliteert, verzorgt de collectieve Nederlandse inzending. Dit doet zij samen met VGB, Anthos, Bloemenbureau Holland, het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Ambassade in Berlijn. De Nederlandse bijdrage bestaat, naast het grote aantal Nederlandse standhouders die hun expertise en netwerken presenteren, o.a. uit een collectieve Holland-stand, een innovatietoer, een stand party en een beursboekje. Ook tijdens de openingsceremonie en het internationale tuinbouwforum wordt aandacht geschonken aan de Nederlandse sierteeltsector.

Grootste exportmarkt

Nederland exporteerde in 2015 in totaal voor 100 miljard euro aan producten over de Duitse grens. Daarmee zijn Nederland en Duitsland economisch sterk verweven met elkaar. Die verbondenheid is vooral terug te zien in de sierteelt: Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland als het gaat om de exportwaarde van onze sierteeltproducten inclusief bollen en bomen, die bijna anderhalf miljard euro bedraagt. Duitse bedrijven namen vorig jaar voor 119 miljoen euro bollen af bij Nederlandse ondernemers. En Duitsland is als exportmarkt ook belangrijk voor de boomkwekers: bijna 400 miljoen euro.

Extra aandacht voor stedelijk groen

Namens de sierteeltsector wordt aan de vooravond van de beurs een bijzondere boom overhandigd aan de burgemeester van Essen, Thomas Kufen. Het gaat om de Boom van het Jaar 2017, de Carpinus betulus. Essen, in 2017 uitgeroepen tot groene hoofdstad van Europa, krijgt de boom uit handen van Monique van Daalen, Nederlandse ambassadeur in Duitsland, als blijk van waardering voor de inspanningen die Essen doet op het gebied van stedelijke vergroening.

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) beste Noviteit GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) is door de jury van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) uitgeroepen tot beste Noviteit van GrootGroenPlus 2016. De winnende plant, die werd bekroond met een Gouden Medaille, wordt in de handel gebracht door Special Plant Zundert BV en Plantipp.

Ook was er Goud voor twee andere noviteiten, namelijk voor Larix kaempferi ‘Magic Gold’ van Schrauwen-Moerings (Sprundel) and Microbiota decussata ‘Lucas’ van Lucassen Boomkwekerij (Vorden). Een Zilveren Medaille ging naar Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ van Van Son en Koot (Kaatsheuvel), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ van Van Vliet New Plants (Stroe) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) van Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst). Bronzen Medailles warden toegekend aan Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) en Taxus baccata ‘Anna’, alle drie van Van Vliet New Plants (Stroe).

Goud

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL heeft uitzonderlijk grote, witte bessen voor een GAULTHERIA PROCUMBENS. Het is een compacte plant, die zeer winterhard is. Geschikt voor toepassing binnen (plantenbakken etc.) en buiten (tuin, balkon, terras).

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ heeft mooie geelgekleurde naalden die ’s zomers niet verbranden. Dit is de eerste geelnaaldige cultivar van Larix die niet verbrand. De plant heeft een struikvormige tot licht opgaande groei en is makkelijk te snoeien.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ heeft een compacte opbouw, fijn loof, is onderhoudsvriendelijk en gezond. Het is een bijzonder winterharde plant die bij voorkeur geplant wordt in vochtige grond, in de zon of (half)schaduw. ‘Lucas’ wordt 25 cm hoog en 50 cm breed en is ideaal te gebruiken als borderplant, massa- of vakbeplanting of als solitair op balkon of terras.

Zilver

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ dankt zijn naam aan de prachtige robijnrode tot roodpaarse bladkleur en kruipende habitus. In het vroege voorjaar verschijnen de roze bloemen. Zonder dat snoei noodzakelijk is zal ‘Ruby Runner’ in de zomer nogmaals bloeien. Deze heester gedijt goed in de volle zon en is redelijk winterhard. Met een hoogte van circa 10 cm en breedte van circa 50 cm een mooie bodembedekker maar ook perfect inzetbaar voor hanging baskets.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’

‘Miss Frosty’ is een compact groeiende conifeer geselecteerd als sport uit de wel bekende Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Door zijn compacte groei en zijn kegelvormige groeiwijze is hij op vele manieren toe te passen in de tuin. ‘Miss Frosty’ onderscheid zich van andere cultivars door de witte jonge uitlopen wat een opvallend effect geeft. De plant is goed winterhard en kan in 10 jaar tijd een hoogte van max. 1 meter en een breedte van circa 60 cm bereiken. ‘Miss Frosty’ houdt van zandgrond of kleiachtige grond en een plaatsje in de volle zon of halfschaduw. Ingezonden door Van Vliet new Plants en in de handel gebracht door A&M Kaluzinsky. Kwekersrechtelijk beschezrmd

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS heeft veel en zeer grote rode bessen die lang aan de plant blijven. Dat maakt FIREBALLS uniek, net als de vroege bloei en vruchtzetting. Ook heeft deze cultivar een stevige opbouw. Extra leuk is dat de rode bosbessen, ook wel vossenbessen genoemd, eetbaar zijn.
Deze plant staat het liefst in de (half)schaduw. FIREBALLS is prima winterhard. Na de bloeitijd in de zomer verschijnen de rode bessen aan het einde van de zomer. Plaats de plant in koele, vochtige, humusrijk, zure, goed gedraineerde grond. FIREBALLS is goed te gebruiken voor massabeplanting, in heesterborders, gemengde container en als solitair op balkon of terras. Ingezonden door Sierteeltkwekerij Maarten Bloemen vof en in de handel gebracht dor Abiout Plants Zundert BV en Plantipp. Kwekersrechtelijk beschermd.

Brons

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is een nieuwe Nederlandse cultivar. Hij groeit vlak uit, maar wordt desondanks niet heel erg breed waardoor het een laagblijvende compacte conifeer is. Naast gebruik als tuinplant is ‘Little Joanna ook geschikt als kuipplant. ‘Little Joanna’ is een gezonde plant die eenvoudig te vermeerderen en op te kweken is. ‘Little Joanna’ kan het best omschreven worden als een compacte ‘Blue Carpet’. In de handel gebracht door Van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is een winterharde, mooi compact groeiende heester. Na tien jaar is WHITE GLOBE ongeveer 1 m hoog en 1,2 m breed. In tegenstelling tot ‘Fragrant Cloud’ blijven de bloemknoppen van WHITE GLOBE, ook als het kouder wordt, mooi wit. De geur van de kleine bloemen in compacte pluimen is sterk en aangenaam. Door zijn compacte groeiwijze is WHITE GLOBE zeer geschikt voor een kleinere tuin of pot. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Van nature groeit Taxus baccata ‘Anna’ als een bol. Een lichte snoei vervolmaakt deze kogelvorm. De naalden zijn donkergroen en geven de plant een nobele uitstraling. Naast vormsnoei is deze soort ook zeer geschikt voor kleine tot middelgrote hagen. Taxus baccata ‘Anna’ is goed winterhard. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


Award winning Novelties GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) best Novelty GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) won the title of Best Novelty of the international nursery stock trade fair GrootGroenPlus2016 and was awarded a Gold Medal by The Jury of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC). A gold Medal was also awarded to Larix kaempferi ‘Magic Gold’ of Schrauwen-Moerings (Sprundel-NL) and Microbiota decussata ‘Lucas’ of Lucassen Boomkwekerij (Vorden-NL).
A Silver medal was awarded to Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ of Van Son en Koot (Kaatsheuvel–NL), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ of Van Vliet New Plants (Stroe-NL) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) of Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst-NL). Bronze Medals were given to Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) and Taxus baccata ‘Anna’, all three of Van Vliet New Plants (Stroe-NL).

Gold Medal

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL has exceptionally large, white berries for a Gaultheria procumbens. It is a compact plant and very hardy. Suitable for planting inside (plant containers etc.) and outside (garden, balcony, terrace). Marketed by Special Plant Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ has beautiful yellow coloured needles that don’t burn in the summer. This is the first yellow-needled Larix cultivar that doesn’t burn. The plant has bushy to slightly upright growth and is easy to prune. Marketed by Schrauwen-Moerings.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ has a compact structure, fine foliage, is easy-to-maintain and is healthy. It is a very hardy plant that is best planted in moist soil, preferably in the sun or (partial) shade. ‘Lucas’ grows to 25 cm tall and 50 cm wide and is ideal for using as a border plant, mass- or block planting or as a solitary plant on a balcony or terrace. Marketed by Lucassen Boomkwekerij and Plantipp BV. Breeders rights are protected.

Silver Medal

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ takes its name from the beautiful ruby red to reddish purple leaf colour and creeping habit. Its pink flowers appear in early spring. Pruning is not necessary for ‘Ruby Runner’ to flower in the summer again. This shrub thrives well in full sun and is quite hardy. Its reaches a height of around 10 cm and width of about 50 cm providing lovely ground cover but it is also perfect for using in hanging baskets. Marketed by Van Son and Koot and Plantipp. Breeders rights are protected.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’
‘Miss Frosty’ is a compact growing conifer selected as a spur from the well-known Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Due to its compact growth and ball-shaped growth habit it can be used in many ways in the garden. Its white young shoots have a striking effect, which distinguish ‘Miss Frosty’ from other cultivars. The plant is very hardy and over 10 years can reach a height of up to 1 meter and a width of about 60 cm. ‘Miss Frosty’ likes both sandy soil and clay-like soil and a place in the full sun or partial shade. Marketed by A & M Kaluzinscy. Breeders rights are protected

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS has many, very large red berries that remain on the plant for a long time. This makes Fireballs unique, as well as its early flowering and fruit set. This cultivar also has a sturdy structure. An extra bonus is that the red berries, also known as lingonberries are edible. This plant prefers (partial) shade. FIREBALLS is hardy. It flowers during the summer and the red berries appear at the end of the summer. Plant in a cool, moist, humus rich, acidic, well-drained soil. FIREBALLS is suitable for mass planting, in shrub borders, mixed containers and as a solitary specimen on a balcony or terrace. Marketed by About Plants Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Bronze Medal

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is a new Dutch cultivar. It grows horizontally but does not become very wide so that it remains a low growing compact conifer. In addition to its suitability as a garden plant ‘Little Joanna’ can also be used as a pot plant. ‘Little Joanna’ is a healthy plant that is easy to propagate and grow on. ‘Little Joanna’ can best be described as a compact ‘Blue Carpet’. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is a hardy, beautiful compact growing shrub. After ten years, WHITE GLOBE will become about 1 m high and 1.20 m wide. Unlike ‘Fragrant Cloud’, the flower buds of WHITE GLOBE remain white, even when it gets colder. The small flowers hang as compact plumes and are pleasantly heavily scented. Because of its compact growth habit, WHITE GLOBE is perfect for a smaller garden or pot.
Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Taxus baccata ‘Anna’ grows naturally in a ball-shape; Just a little pruning is needed to finish off the shape. The needles are dark green that gives the plant a noble appearance. Besides topiary, this variety is also very suitable for small or medium sized hedges. It is a hardy variety. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.