Weer veel deelnemers aan 27e internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus

Van 4 tot en met 6 oktober verwelkomen ruim 310 deelnemers u tijdens de 27e Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij, GrootGroenPlus in Zundert.

Op deze innoverende beurs houden kwekerijen, groothandelaren ad-exporteurs uit 6 verschillende landen en ongeveer 75 toeleveranciersleveranciers u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Bovendien biedt GrootGroenPlus uitstekende netwerkmogelijkheden en zijn bekende fantastische sfeer. Een extra Plus is de locatie van de beurs, midden in een gebied met meer dan 500 kwekerijen in en rond Zundert en net over de Belgische grens.

Daarom is een bezoek aan GrootGroenPlus uiterst nuttig voor kwekers, groothandelaars, im- en exporteurs, landscapers, landscape architecten, tuincentra, DIY, lokale overheden, instellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, enz.

Bezoekers komen uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Denemarken, Hongarije, Ierland, Italië, Spanje, Oostenrijk, Scandinavië, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika, Slowakije, Roemenië, Kroatië, Oekraïne, Rusland, China en veel meer. Men heeft ontdekt dat bij GrootGroenPlus gaat over planten en hun toepassing, dat is wat ze willen, en maakt GrootGroenPlus nog interessanter,

Noviteiten

Ook dit jaar worden interessante plantaardige noviteiten van Nederlandse en buitenlandse kwekers tentoongesteld. De noviteiten worden worden beoordeeld door de wereldwijd hoog aangeschreven bekende Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Het thema: Mijn favoriete plant

Tijdens de 26e editie van de beurs GrootGroenPlus was het thema ‘Mijn favoriete plant!’ Dit bleek zo een veelzijdig thema dat het voor een jaar verlengd is. Er is opgemerkt dat er behoefte was aan meer kennis (delen) over planten. Deelnemers krijgen opnieuw de kans om aan te geven wat hun favoriete plant was en waarom. En dit blijkt succesvol te zijn. Bezoekers en exposanten willen kennis delen en van elkaar leren. Dit is een uitstekende reden om dit thema in 2017 verder uit te diepen.
De profielpagina’s van elke exposant staat al op de website. Een extra service aan exposanten en bezoekers. Wil je je voorbereiden op je bezoek aan de beurs? Vergeet niet de app te downloaden. Deze is gratis verkrijgbaar beschikbaar in de app-stores.

Voor meer informatie, ook voor de interessante bezoekersregelingen, gaat u naar www.grootgroenplus.nl


Full house in 27th edition international Nursery stock trade show GrootGroenPlus

From 4 until 6 October about 300 participants will welcome you during the 27th International nursery stock trade show GrootGroenPlus in Zundert.

At this innovating show, nurseries, wholesalers ad exporters from 6 different countries and about 75 suppliers will bring you up to date with the latest developments in the industry. Moreover, GrootGroenPlus offers excellent networking opportunities and its renowned fort its fantastic atmosphere. An extra Plus is the location of the trade show, in the middle of a area with more than 500 nurseries in and around Zundert and just across the Belgium border.

Therefor visiting GrootGroenPlus is a must for growers, wholes-salers, im- and exporters, landscapers, landcape architects, garden centers, DIY, local governments, institutions, housing corporations, project developers, etc.

Visitors come from the Netherlands, Belgium, Germany, England, France, Poland, Denmark, Hungary, Ireland, Italy, Spain, Austria , Scandinavia, Switserland, the United States of America, Slovakia, Romania, Croatia, Ukraine, Russia, China and many more. One has discovered that GrootGroenPlus really is about plants and their application, that is what they want, and that makes a visit to GrootGroenPlus even more interesting,

Novelties

Also this year interesting plant novelties, from Dutch and foreign growers will be on show and will participate in a novelty competition, which will be judged by the worldwide renowned Royal Boskoop Horticultural Society.

The theme: My favourite Plant

During the 26th edition of trade show GrootGroenPlus, the theme was ‘My Favourite Plant!’ This proved to be such a versatile theme, that it has been extended for a year. It has been noticed that there was a need for more knowledge (sharing) when it came to plants. Participants are given again the opportunity to indicate what their favourite plant was and why. And this has proved to be successful. Visitors and exhibitors like to share knowledge and in last years edition showed once more that professionals in the industry know a lot and therefore can share a lot of knowledge and learn from each other. This is an excellent reason for diving deeper into this theme in 2017.
The profile pages of each exhibitor is already on line. An extra service to exhibitors and visitors. Would you like to prepare for your visit to the trade fair? Do not forget to download the app. This is available for free in the app-stores.

For more information, also for the interesting visitor arrangements, please go to www.grootgroenplus.nl

 

 

 

Deelnemers én internationaal vakbezoek weten GGP 2017 te vinden

Hoewel het nog enkele maanden duurt voor van 4 tot en met 6 oktober 2017 de 27e editie van vakbeurs GrootGroenPlus plaatsvindt, komen de voorbereidingen al in een versnelling terecht. Dit komt onder meer door het grote aantal inschrijvingen van standhouders en de bevestiging van internationale groepsbezoeken. Hieruit blijkt dat ook de nieuwe editie van deze internationale vakbeurs weer goed gevonden wordt door binnen- en buitenlandse professionals uit de groenbranche.

Deelnemerslijst en bedrijfsprofielen online

Het huidige aantal deelnemers voor de editie van 2017 zorgt er onder meer voor dat de deelnemerslijst en bedrijfsprofielen alvast online worden gezet op www.grootgroenplus.nl en in de beursapp. Het profiel per deelnemer is naast de contactgegevens en de favoriete plant uitgebreid met een foto en een beschrijving van de toepassing van de favoriete plant. Dit is uiteraard een verwijzing naar en een verdere uitwerking van het beursthema: ‘My Favourite Plant!’. Bovendien wordt de vindbaarheid van de website nog verder geoptimaliseerd.

Daarnaast voert GGP momenteel overleg over een mogelijke verdergaande specificatie van producten en activiteiten of zelfs plaatsing van de volledige voorraad. Dit zou ervoor zorgen dat het deelnemersoverzicht bijna het hele jaar door een informatiebank is, waarin de deelnemers uitgebreid geprofileerd worden en bezoekers eenvoudig kunnen zoeken.

Vakbezoek uit Rusland

Ook als het gaat om internationaal groepsbezoek aan GrootGroenPlus 2017 worden er stappen gezet. Zo zijn er gesprekken gevoerd omtrent groepen vakbezoekers vanuit Rusland en de Oekraïne. Zij hebben inmiddels toegezegd de beurs meerdere dagen te bezoeken en in ieder geval deel te nemen aan de interne en externe persexcursies. Het is bovendien de bedoeling om na beurssluiting een diner te organiseren, gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast is er gesproken over een achttal extra bedrijfsbezoeken die het gezelschap na het bezoek aan GrootGroenPlus inplant. Over de samenstelling en achtergrond van de groep wordt deze lente meer bekend gemaakt, zodat ook de deelnemers zich kunnen voorbereiden.

Wijziging in bestuur

In het bestuur van de vakbeurs heeft in februari een verandering plaatsgevonden. Bestuurslid Joost Sterke van Plantenkwekerij Joost Sterke BV en Tricolor Plant VOF uit Haaren heeft begin februari zijn laatste vergadering als bestuurslid bijgewoond. Joost heeft zich jarenlang ingezet voor GrootGroenPlus en hield zich vooral bezig met de persexcursies, standkeuringen en tevredenheid van deelnemers en bezoekers. Zijn plaats binnen het bestuur is overgenomen door Corianne Oudijk van Boomkwekerij Arend Oudijk uit Boskoop. Corianne neemt als afgevaardigde namens de Stichting European Plant Support, licentiehouder van de vakbeurs, zitting in het bestuur van GrootGroenPlus. In Corianne heeft GrootGroenPlus een waardige vervanger van Joost gevonden. Joost heeft toegezegd als adviseur aan GrootGroenPlus verbonden te zullen blijven.

Snel inschrijven

Wie ook deel wil nemen aan de 27e editie van de vakbeurs doet er goed aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Dit kan via het inschrijfformulier op www.grootgroenplus.nl. Als de inschrijvingen in dit tempo blijven binnenkomen, zal er namelijk al snel gestart gaan worden met de indeling van de beursvloer. Wensen en voorkeuren worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Een snelle inschrijving zorgt er ook voor dat deelnemers optimaal gebruik kunnen gaan maken van de PR-acties die in aanloop naar de vakbeurs gerealiseerd worden. Hiervoor is een volledig ingevuld bedrijfsprofiel uiteraard van belang.

*************
Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl

GrootGroenPlus verlengt thema ‘My Favourite Plant!’ in 2017

Tijdens de 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus was het thema ‘My Favourite Plant!’. Dit bleek zo divers te zijn, dat besloten is om dit thema met een jaar te verlengen.

My Favourite Plant!

Vorig jaar bleek dat er behoefte was aan meer kennis(deling) over planten. Naar aanleiding daarvan werd het thema ‘My Favourite Plant!’ in het leven geroepen; een thema gericht op sortiment en kennisdeling. Deelnemers kregen de mogelijkheid om aan te geven wat hun favoriete plant was en waarom. Daarnaast was er onder meer via de bibliotheek de mogelijkheid om kennis te delen. In deze bibliotheek waren ook boeken opgenomen geschreven door en voor kwekers. De 26e beurseditie had een interactief karakter en dat is zowel door bezoekers, pers als door deelnemers als zeer positief ervaren. Het benadrukte nog maar eens dat professionals in de sector heel veel weten en dus ook heel veel kennis met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Een uitstekende reden om hetzelfde thema in 2017 verder uit te diepen.

Deelnemersprofielen

Een andere belangrijke reden om met een jaar te verlengen is het feit dat er momenteel voor de 27e editie al zoveel deelnemers hun deelname hebben bevestigd, dat de profielpagina’s vanaf januari 2017 via de website toegankelijk zullen zijn. Deelnemers die vorig jaar niet volledig gebruik hebben gemaakt van hun profiel, kunnen dat dit jaar wel doen. We begrijpen dat kwaliteit, tijd kost. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook een foto toe te voegen van de favoriete plant én de toepassing ervan. Bovendien worden de mogelijkheden van sortimentspresentatie onderzocht.

Het 14-koppige PR-team van vakbeurs GrootGroenPlus, bestaande uit bestuursleden en leveranciers met elk hun eigen portefeuille en specialisatie, werkt momenteel een volledig PR-plan uit, dat deelnemers de kans biedt om zich bijna jaarrond, te presenteren. Deelnemers staan bij vakbeurs GrootGroenPlus centraal en dat komt zeker in het PR-plan naar voren. De samenstelling van het plan zal dan ook afhangen van het nut van de diverse onderdelen voor de deelnemer. Voor digitale media blijft uiteraard veel aandacht en in de periode voorafgaand aan de vakbeurs wordt ook intensief contact gehouden met de journalisten.

Meer internationaal vakbezoek

Het is belangrijk om de juiste bezoekers voor de deelnemers naar de beursvloer te trekken. Daarom heeft het bestuur besloten tot een voortzetting van de doelstellingen van 2016 in 2017. Zo wordt er wederom ingezet op het aantrekken van meer internationaal vakbezoek. Mede voor hen zijn ook de pakketreizen weer beschikbaar, waarbij meer aandacht zal zijn voor maatwerk bij groepsreizen. Daarnaast wordt opnieuw extra aandacht besteed aan de hovenier/tuinaannemer; zo zullen er meer toepassingen van de favoriete planten op de beurs verschijnen. Andere aspecten die we in 2017 kunnen verwachten zijn een uitbreiding van en centralere plaats voor de bibliotheek, ter bevordering van kennisontwikkeling en -deling . Vanzelfsprekend wil GGP de gastvrije, gemoedelijke sfeer op de beursvloer behouden. Samenwerkingen met hoveniersverenigingen, partners en media in binnen- en buitenland worden voortgezet.

Naast de vaste PR-onderdelen die binnen het PR-plan afgestemd zullen worden op de doelstellingen zullen ook nieuwe ideeën worden uitgewerkt, te meer om internationaal bezoek aan te trekken. Uiteraard worden alle activiteiten al ruimschoots voor de vakbeurs ingezet, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de PR-waarde.
GrootGroenPlus 2017 wordt gehouden van 4 t/m 6 oktober te Zundert. Inschrijven is mogelijk via het digitale inschrijfformulier op de website www.grootgroenplus.nl. Wensen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst; vroeg inschrijven loont dus!


Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


GrootGroenPlus extends theme ‘My Favourite Plant!’ in 2017

During the 26th edition of trade show GrootGroenPlus, the theme was ‘My Favourite Plant!’ This proved to be such a versatile theme, that it has been extended for a year.

My Favourite Plant!

Last year, we noticed that there was a need for more knowledge (sharing) when it came to plants. This resulted in the theme ‘My Favourite Plant!’; a theme focused on assortment and sharing knowledge. Participants were given the opportunity to indicate what their favourite plant was and why. On top of that, there were many opportunities to share knowledge, for example through the library. This library included books that were written by and for growers. The 26th trade fair edition was very interactive, and the visitors, press, and participants really liked this. It emphasised that professionals in the industry know a lot and therefore can share a lot of knowledge and learn from each other. This is an excellent reason for diving deeper into this theme in 2017.

Participant profiles

Another important reason to extend is the fact that so many participants confirmed for the 27th edition, that the profile pages will be online as of January 2017. Participants who did not fully use their profile last year, can do that now. We understand that quality takes up time. This year, it is possible to not only upload a photo of the favourite plant, but also of the application thereof. On top of that, we will look into the possibilities regarding presentation of assortment.

The 14 members of the PR team of trade fair GrootGroenPlus, all members of the board and suppliers with their own portfolio and speciality, are currently working on a full PR plan, which will give participants the opportunity to present themselves during almost an entire year. Participants play a central part in trade fair GrootGroenPlus, which will show from the PR plan. The exact set-up of the plan will therefore depend on the use of the multiple parts for the participant. Of course, it will focus on digital media, and in the period prior to the trade fair, we will keep in close touch with journalists.

More international visitors

It is very important to attract the right type of visitors for the participants. That is why the board has decided to continue the 2016 targets in 2017. Emphasis will once again be placed on attracting more international trade visitors. For them, but also for other interested parties, the special arrangements will be made available once again. This time, we will focus more on tailor made group travels. Special attention will also be paid to the gardener/garden contractor, for example through showing more applications of the favourite plants at the trade fair. Other aspects that can be expected in 2017 are an expansion of and more central place for the library, to improve the development and sharing of knowledge. Of course, GGP wants to preserve the hospitable, friendly atmosphere at the trade fair. Partnerships with gardener associations, partners, and national and international media will be continued.

Besides the fixed PR parts which will be adjusted to the targets within the new PR plan, we will also work on some new ideas to attract more international visitors. Naturally, all activities will be started well before the trade fair starts, which means that participants can get the most out of the PR value.

GrootGroenPlus 2017 will be held from 4 – 6 October in Zundert. You can register via the digital registration form on the website www.grootgroenplus.nl. Requests are processed in the order that they are received, so it pays off to register early!


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

Press releases GrootGroenPlus in French and German:

BCT BV en BCT Partners BV krijgen directieteam

 

BCT BV en BCT Partners BV worden met ingang van het nieuwe jaar geleid door een tweekoppige directie, bestaande uit Hans van den Biggelaar van beeckk adviseurs en Chantal van Kuyck van Van Kuyck Consultancy.

Hans van den Biggelaar is na interne voordracht aangesteld om gebiedsontwikkeling inhoudelijk te leiden en daarmee vormt hij het nieuwe gezicht van het BCT. Chantal van Kuyck is daarbij verzocht om na een interim-periode van zes maanden zitting te nemen als directielid, met name voor de financiële en juridische controle.

BCT BV en BCT Partners BV zijn de bedrijven achter Business Centre Treeport en ontwikkelen middels een team van professionals onder die vlag gefaseerd ongeveer 70 hectare boomteelt business op de grens van Nederland en België, in de gemeenten Zundert en Stad Hoogstraten. Het gaat hierbij om gebiedsontwikkeling in Zundert en een revitalisering van Transportzone Meer in Hoogstraten, om zo een thematisch bedrijventerrein te realiseren langs de A16-E19. Dit bedrijventerrein zal gericht zijn op aan de boomkwekerijsector gerelateerde bedrijven en instellingen.

De boomteeltsector is in de regio een belangrijke economische speler. Meer dan 5.000 mensen zijn in deze sector werkzaam. Er zijn meer dan 1.000 boomkwekerijen actief, het totale oppervlakte van het gebied telt ruim 3.000 hectare, goed voor een productiewaarde van ongeveer 200 miljoen euro. Hiervan wordt ongeveer 140 miljoen geëxporteerd. Dit betekent dat de sector in dit gebied ook op internationaal vlak erg belangrijk is. De realisatie van het BCT is ván en vóór de boomteeltsector, vandaar ook dat de Coöperatieve Vereniging Treeport destijds initiatiefnemer was en nu daaruit volgend aandeelhouder is van de zelfstandig functionerende BV’s.

Nieuw directieteam

Voor veel mensen zal Hans van den Biggelaar geen nieuw gezicht zijn. Hij is een van de drijvende krachten achter het bedrijf beeckk adviseurs uit Eindhoven en houdt zich in die functie vooral bezig met het adviseren in ruimtelijke ontwikkeling. Hans wist het bestuur en de interim-directie te overtuigen met zijn slagvaardige plan van aanpak en de bijbehorende zienswijze. Het team is inmiddels aan de slag.

Van goede basis naar verdere uitwerking

Een goede basis voor Business Centre Treeport werd reeds eerder gelegd in de vorm van een goed plan. Vanaf nu is er de ruimte en capaciteit voor een verdere uitwerking en het bepalen van de te nemen vervolgstappen richting de realisatie. Er wordt gewerkt volgens een nieuwe bedrijfsmatige structuur, zodat de organisatie niet alleen goed kan functioneren maar eenvoudig verder kan groeien met onder meer het deels nog samen stellen projectteam.

Bron: BCT

‘Twee landen, een passie’ verbindt Nederlandse sierteelt met Duitsland

De IPM ESSEN 2017 (24 – 27 januari 2017) staat in het teken van het partnerland Nederland. Het thema luidt: Twee landen, één passie. Op de wereldwijd toonaangevende tuinbouwbeurs tonen circa 1.600 standhouders uit 50 landen hun innovaties op het gebied van planten, techniek, floristiek en inrichting.

De beurs is al jarenlang een belangrijk presentatieplatform voor de groene sector in Nederland. Dit jaar is Nederland vertegenwoordigd met ruim vierhonderd bedrijven. Daarmee onderstrepen Nederland en Duitsland de goede relatie die er al decennia lang bestaat op het gebied van de sierteelt.

Collectieve Nederlandse zichtbaarheid

Holland Horti International, die het brede tuinbouwbedrijfsleven internationaal positioneert en faciliteert, verzorgt de collectieve Nederlandse inzending. Dit doet zij samen met VGB, Anthos, Bloemenbureau Holland, het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Ambassade in Berlijn. De Nederlandse bijdrage bestaat, naast het grote aantal Nederlandse standhouders die hun expertise en netwerken presenteren, o.a. uit een collectieve Holland-stand, een innovatietoer, een stand party en een beursboekje. Ook tijdens de openingsceremonie en het internationale tuinbouwforum wordt aandacht geschonken aan de Nederlandse sierteeltsector.

Grootste exportmarkt

Nederland exporteerde in 2015 in totaal voor 100 miljard euro aan producten over de Duitse grens. Daarmee zijn Nederland en Duitsland economisch sterk verweven met elkaar. Die verbondenheid is vooral terug te zien in de sierteelt: Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland als het gaat om de exportwaarde van onze sierteeltproducten inclusief bollen en bomen, die bijna anderhalf miljard euro bedraagt. Duitse bedrijven namen vorig jaar voor 119 miljoen euro bollen af bij Nederlandse ondernemers. En Duitsland is als exportmarkt ook belangrijk voor de boomkwekers: bijna 400 miljoen euro.

Extra aandacht voor stedelijk groen

Namens de sierteeltsector wordt aan de vooravond van de beurs een bijzondere boom overhandigd aan de burgemeester van Essen, Thomas Kufen. Het gaat om de Boom van het Jaar 2017, de Carpinus betulus. Essen, in 2017 uitgeroepen tot groene hoofdstad van Europa, krijgt de boom uit handen van Monique van Daalen, Nederlandse ambassadeur in Duitsland, als blijk van waardering voor de inspanningen die Essen doet op het gebied van stedelijke vergroening.

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) beste Noviteit GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) is door de jury van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) uitgeroepen tot beste Noviteit van GrootGroenPlus 2016. De winnende plant, die werd bekroond met een Gouden Medaille, wordt in de handel gebracht door Special Plant Zundert BV en Plantipp.

Ook was er Goud voor twee andere noviteiten, namelijk voor Larix kaempferi ‘Magic Gold’ van Schrauwen-Moerings (Sprundel) and Microbiota decussata ‘Lucas’ van Lucassen Boomkwekerij (Vorden). Een Zilveren Medaille ging naar Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ van Van Son en Koot (Kaatsheuvel), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ van Van Vliet New Plants (Stroe) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) van Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst). Bronzen Medailles warden toegekend aan Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) en Taxus baccata ‘Anna’, alle drie van Van Vliet New Plants (Stroe).

Goud

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL heeft uitzonderlijk grote, witte bessen voor een GAULTHERIA PROCUMBENS. Het is een compacte plant, die zeer winterhard is. Geschikt voor toepassing binnen (plantenbakken etc.) en buiten (tuin, balkon, terras).

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ heeft mooie geelgekleurde naalden die ’s zomers niet verbranden. Dit is de eerste geelnaaldige cultivar van Larix die niet verbrand. De plant heeft een struikvormige tot licht opgaande groei en is makkelijk te snoeien.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ heeft een compacte opbouw, fijn loof, is onderhoudsvriendelijk en gezond. Het is een bijzonder winterharde plant die bij voorkeur geplant wordt in vochtige grond, in de zon of (half)schaduw. ‘Lucas’ wordt 25 cm hoog en 50 cm breed en is ideaal te gebruiken als borderplant, massa- of vakbeplanting of als solitair op balkon of terras.

Zilver

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ dankt zijn naam aan de prachtige robijnrode tot roodpaarse bladkleur en kruipende habitus. In het vroege voorjaar verschijnen de roze bloemen. Zonder dat snoei noodzakelijk is zal ‘Ruby Runner’ in de zomer nogmaals bloeien. Deze heester gedijt goed in de volle zon en is redelijk winterhard. Met een hoogte van circa 10 cm en breedte van circa 50 cm een mooie bodembedekker maar ook perfect inzetbaar voor hanging baskets.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’

‘Miss Frosty’ is een compact groeiende conifeer geselecteerd als sport uit de wel bekende Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Door zijn compacte groei en zijn kegelvormige groeiwijze is hij op vele manieren toe te passen in de tuin. ‘Miss Frosty’ onderscheid zich van andere cultivars door de witte jonge uitlopen wat een opvallend effect geeft. De plant is goed winterhard en kan in 10 jaar tijd een hoogte van max. 1 meter en een breedte van circa 60 cm bereiken. ‘Miss Frosty’ houdt van zandgrond of kleiachtige grond en een plaatsje in de volle zon of halfschaduw. Ingezonden door Van Vliet new Plants en in de handel gebracht door A&M Kaluzinsky. Kwekersrechtelijk beschezrmd

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS heeft veel en zeer grote rode bessen die lang aan de plant blijven. Dat maakt FIREBALLS uniek, net als de vroege bloei en vruchtzetting. Ook heeft deze cultivar een stevige opbouw. Extra leuk is dat de rode bosbessen, ook wel vossenbessen genoemd, eetbaar zijn.
Deze plant staat het liefst in de (half)schaduw. FIREBALLS is prima winterhard. Na de bloeitijd in de zomer verschijnen de rode bessen aan het einde van de zomer. Plaats de plant in koele, vochtige, humusrijk, zure, goed gedraineerde grond. FIREBALLS is goed te gebruiken voor massabeplanting, in heesterborders, gemengde container en als solitair op balkon of terras. Ingezonden door Sierteeltkwekerij Maarten Bloemen vof en in de handel gebracht dor Abiout Plants Zundert BV en Plantipp. Kwekersrechtelijk beschermd.

Brons

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is een nieuwe Nederlandse cultivar. Hij groeit vlak uit, maar wordt desondanks niet heel erg breed waardoor het een laagblijvende compacte conifeer is. Naast gebruik als tuinplant is ‘Little Joanna ook geschikt als kuipplant. ‘Little Joanna’ is een gezonde plant die eenvoudig te vermeerderen en op te kweken is. ‘Little Joanna’ kan het best omschreven worden als een compacte ‘Blue Carpet’. In de handel gebracht door Van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is een winterharde, mooi compact groeiende heester. Na tien jaar is WHITE GLOBE ongeveer 1 m hoog en 1,2 m breed. In tegenstelling tot ‘Fragrant Cloud’ blijven de bloemknoppen van WHITE GLOBE, ook als het kouder wordt, mooi wit. De geur van de kleine bloemen in compacte pluimen is sterk en aangenaam. Door zijn compacte groeiwijze is WHITE GLOBE zeer geschikt voor een kleinere tuin of pot. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Van nature groeit Taxus baccata ‘Anna’ als een bol. Een lichte snoei vervolmaakt deze kogelvorm. De naalden zijn donkergroen en geven de plant een nobele uitstraling. Naast vormsnoei is deze soort ook zeer geschikt voor kleine tot middelgrote hagen. Taxus baccata ‘Anna’ is goed winterhard. In de handel gebracht door van Vliet New Plants. Kwekersrechtelijk beschermd.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


Award winning Novelties GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) best Novelty GrootGroenPlus 2016

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL) won the title of Best Novelty of the international nursery stock trade fair GrootGroenPlus2016 and was awarded a Gold Medal by The Jury of the Royal Boskoop Horticultural Society (KVBC). A gold Medal was also awarded to Larix kaempferi ‘Magic Gold’ of Schrauwen-Moerings (Sprundel-NL) and Microbiota decussata ‘Lucas’ of Lucassen Boomkwekerij (Vorden-NL).
A Silver medal was awarded to Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’ of Van Son en Koot (Kaatsheuvel–NL), Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’ of Van Vliet New Plants (Stroe-NL) and Vaccinium vitis-idaea ‘Liriome’(FIREBALLS) of Sierteeltkwekerij Maarten BLoemhof (Venhorst-NL). Bronze Medals were given to Juniperus squamata ‘Little Johanna’, Skimia japonica ‘FM1’(WHITE GLOBE) and Taxus baccata ‘Anna’, all three of Van Vliet New Plants (Stroe-NL).

Gold Medal

Gaultheria procumbens ‘SpecGP11’ (GAULTHIER PEARL)
GAULTHIER PEARL has exceptionally large, white berries for a Gaultheria procumbens. It is a compact plant and very hardy. Suitable for planting inside (plant containers etc.) and outside (garden, balcony, terrace). Marketed by Special Plant Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Larix kaempferi ‘Magic Gold’
Larix kaempferi ‘Magic Gold’ has beautiful yellow coloured needles that don’t burn in the summer. This is the first yellow-needled Larix cultivar that doesn’t burn. The plant has bushy to slightly upright growth and is easy to prune. Marketed by Schrauwen-Moerings.

Microbiota decussata ‘Lucas’
‘Lucas’ has a compact structure, fine foliage, is easy-to-maintain and is healthy. It is a very hardy plant that is best planted in moist soil, preferably in the sun or (partial) shade. ‘Lucas’ grows to 25 cm tall and 50 cm wide and is ideal for using as a border plant, mass- or block planting or as a solitary plant on a balcony or terrace. Marketed by Lucassen Boomkwekerij and Plantipp BV. Breeders rights are protected.

Silver Medal

Loropetalum chinense ‘Ruby Runner’
‘Ruby Runner’ takes its name from the beautiful ruby red to reddish purple leaf colour and creeping habit. Its pink flowers appear in early spring. Pruning is not necessary for ‘Ruby Runner’ to flower in the summer again. This shrub thrives well in full sun and is quite hardy. Its reaches a height of around 10 cm and width of about 50 cm providing lovely ground cover but it is also perfect for using in hanging baskets. Marketed by Van Son and Koot and Plantipp. Breeders rights are protected.

Thuja occidentalis ‘Miss Frosty’
‘Miss Frosty’ is a compact growing conifer selected as a spur from the well-known Thuja occidentalis ‘Smaragd’. Due to its compact growth and ball-shaped growth habit it can be used in many ways in the garden. Its white young shoots have a striking effect, which distinguish ‘Miss Frosty’ from other cultivars. The plant is very hardy and over 10 years can reach a height of up to 1 meter and a width of about 60 cm. ‘Miss Frosty’ likes both sandy soil and clay-like soil and a place in the full sun or partial shade. Marketed by A & M Kaluzinscy. Breeders rights are protected

Vaccinium vitis-idaea ‘Lirome’ (FIREBALLS)
FIREBALLS has many, very large red berries that remain on the plant for a long time. This makes Fireballs unique, as well as its early flowering and fruit set. This cultivar also has a sturdy structure. An extra bonus is that the red berries, also known as lingonberries are edible. This plant prefers (partial) shade. FIREBALLS is hardy. It flowers during the summer and the red berries appear at the end of the summer. Plant in a cool, moist, humus rich, acidic, well-drained soil. FIREBALLS is suitable for mass planting, in shrub borders, mixed containers and as a solitary specimen on a balcony or terrace. Marketed by About Plants Zundert BV and Plantipp. Breeders rights are protected.

Bronze Medal

Juniperus squamata ‘Little Joanna’
‘Little Joanna’ is a new Dutch cultivar. It grows horizontally but does not become very wide so that it remains a low growing compact conifer. In addition to its suitability as a garden plant ‘Little Joanna’ can also be used as a pot plant. ‘Little Joanna’ is a healthy plant that is easy to propagate and grow on. ‘Little Joanna’ can best be described as a compact ‘Blue Carpet’. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Skimmia japonica ‘FM1’ (WHITE GLOBE)
Skimmia japonica WHITE GLOBE is a hardy, beautiful compact growing shrub. After ten years, WHITE GLOBE will become about 1 m high and 1.20 m wide. Unlike ‘Fragrant Cloud’, the flower buds of WHITE GLOBE remain white, even when it gets colder. The small flowers hang as compact plumes and are pleasantly heavily scented. Because of its compact growth habit, WHITE GLOBE is perfect for a smaller garden or pot.
Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.

Taxus baccata L. ‘Anna’
Taxus baccata ‘Anna’ grows naturally in a ball-shape; Just a little pruning is needed to finish off the shape. The needles are dark green that gives the plant a noble appearance. Besides topiary, this variety is also very suitable for small or medium sized hedges. It is a hardy variety. Marketed by Van Vliet New Plants. Breeders rights protected.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

26e editie vakbeurs GrootGroenPlus goed bezocht en gewaardeerd

De 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 5 tot en met 7 oktober plaatsvond in Zundert, is erg goed bezocht. In totaal nam het bezoekersaantal met 15 procent toe ten opzichte van de jubileumeditie in 2015. Maar liefst 305 deelnemers presenteerden tijdens deze dagen hun producten en diensten aan geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

Toename aan vakbezoek

De toename aan bezoekers was vooral gelegen in de groei van het aantal vakbezoekers. Er werden namelijk – mogelijk vanwege de digitale voorregistratie – aanzienlijk minder particuliere bezoekers geteld. Ook waren er meer internationale bezoekers aanwezig; dit jaar steeg het absolute aantal met 6 procent naar maar liefst 23 procent van het totaal. Het aantal internationale deelnemers nam zelfs met 150 procent toe. Mogelijk zijn zij dan ook verantwoordelijk voor een aandeel in het stijgende percentage internationaal vakbezoek. GrootGroenPlus 2016 is tevens bezocht door een groot aantal journalisten o.a. uit Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Indonesië, Italië, Polen, Oekraïne, Rusland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De buitenlandse vakpers vertegenwoordigde 39 media.

De bezoekers waren afkomstig uit 24 verschillende landen. Bijna de helft (49%) van alle bezoekers was kweker-producent. Het aandeel tuincentra (3%) en overheid (2%) nam dit jaar ook licht toe ten opzichte van 2015. Bij handelaar-exporteurs was met 8,4% van het totaal zelfs een grote stijging te zien. Dit jaar waren er meer techniekdeelnemers aanwezig dan bij de voorgaande editie, waardoor ook het aantal bezoekers uit deze doelgroep merkbaar toenam.

My Favourite Plant!

Het thema van de editie van dit jaar was My Favourite Plant! Aan deelnemers en bezoekers werd gevraagd aan te geven wat hun favorieten waren. De voorkeuren van de bezoekers bleken heel divers te zijn. Veelgenoemde favorieten waren bijvoorbeeld de Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Ginkgo, Acer (diverse soorten en cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, beuk, Taxus en Thuja.

Tussentijdse resultaten

Net als bij vorige edities is nu ook weer aan deelnemers en bezoekers gevraagd om een korte evaluatie van de vakbeurs te geven. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Deelnemers waarderen het vakbezoek aan de vakbeurs gemiddeld met een 7,2; dit is aanzienlijk hoger dan in 2015, toen een algemene waardering van 6,6 werd toegekend. De kwaliteit van de bezoekers kreeg een 7,5 en de gastvrijheid, informatievoorziening aan deelnemers en uitstraling van de beurs kregen een 8. Tijdens voorgaande edities scoorde de beurs hierop voornamelijk zevens. De catering en het avondprogramma kregen in vergelijking met de voorgaande editie een lagere score. De keuze voor het thema kreeg wel dezelfde waardering.

Veel deelnemers hebben zich direct weer aangemeld voor de editie van 2017; onder Nederlandstalige deelnemers geldt dat voor 80%, onder anderstalige deelnemers zelfs voor 100%. Momenteel wordt gewerkt aan een inschrijfformulier waarop de gegevens uit voorgaande jaren reeds zijn ingevuld. Zodra dit gereed en actief is, wordt het na een maand ook openbaar gemaakt, zodat iedereen zich kan inschrijven.

Bezoekers waarderen de beurs op het gebied van locatie, opzet en inhoud gemiddeld met een 8. Van hen geeft 82% nu al aan de beurs in 2017 zeker weer te zullen bezoeken. Bij het bezoek bleef de waardering voor de catering op een 6 staan. Dit was in 2015 ook het geval. Bij opmerkingen lieten veel bezoekers zich lovend uit over de deelnemers en de samenstelling daarvan.

Uiteraard kunnen cijfers nog wijzigen zodra meer bedrijven de vragenlijsten hebben ingevuld. Te zijner tijd zullen de definitieve uitslagen dan ook nog via de website gecommuniceerd worden.

In 2017 zal de vakbeurs van 4 tot en met 6 oktober worden gehouden, op dezelfde locatie in Zundert.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


26th edition trade fair GrootGroenPlus well-visited and well-appreciated

The 26th edition of trade fair GrootGroenPlus, which was held from 5-7 October in Zundert, was visited very well. In total, the number of visitors increased by 15 per cent, compared to the anniversary edition in 2015. No less than 305 participants presented their products and services to interested national and international parties.

Increase in trade visitors

The increased number of visitors was mostly thanks to the increase of the number of trade visitors. The number of private visitors went down. This might be due to the digital preregistration. There were also more international visitors; this year, the absolute number increased with 6 per cent to no less than 23 per cent of the total. The number of international participants even increased by 150 per cent. They might also be the reason for part of the increased percentage of international visitors. GrootGroenPlus 2016 was also visited by a large number of journalists, for example from the Netherlands, Belgium, Germany, Finland, France, Hungary, Indonesia, Italy, Poland, Ukraine, Russia, Czech Republic, the United Kingdom, Sweden, and Switzerland. The international press represented 39 media outlets.

The visitors came from 24 different countries. Almost half of the visitors (49%) were grower-producer. The portion garden centres (3%) and government (2%) also slightly increased compared to 2015. For the trader-exporters, there was even a large increase, with 8.4%. This year, more technique participants were present than during the previous edition, which also lead to a significant increase in visitors from that target group.

My Favourite Plant!

This year’s theme was My Favourite Plant! Participants and visitors were asked to tell what their favourites were. The preferences of the visitors proved to be very diverse. Favourites that were mentioned very often were for example the Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Gingko, Acer (different types and cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, Beech, Taxus, and Thuja.

Interim results

Just like with previous editions, the participants and visitors have once again been asked to give a short review of the trade fair. The first results are now in. Participants value the trade visit to the trade fair with a 7.2 on average; this is quite a bit higher than the general valuation in 2015, which was 6.6. The quality of the visitors received a 7.5 and the hospitality, provision of information to participants, and the atmosphere of the trade fair were rated an 8. During previous edition, the trade fair scored sevens on these items. The catering and the evening show received lower scores, compared to the previous edition. The theme on the other hand got the same score.

Many participants immediately registered for the 2017 edition; among Dutch participants, this applies to 80%, among international participants this was even 100%. Currently, we are working on a registration form that contains the information of previous years. As soon as this is ready and active, it will be published after a month. That way, everyone can register.

Visitors give the trade fair an 8 when it comes to location, set-up, and content. 82% of them say that they will visit the trade fair again in 2017. Visitors rated the catering with just a 6. This was also the case in 2015. In the field for remarks, many visitors were very positive about the participants and the composition of participants.

Of course, these scores are subject to change, since not all recipients have completed the survey yet. Later on, the final results will also be communicated via the website.

In 2017, the trade fair will be held from 4-6 October, at the same location in Zundert.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

Press releases GrootGroenPlus in French and German:

Floriade 2022 – nieuwsbrief

almere-logo

 

Lees hier de nieuwsbrief van 26 april 2016:

nieuwsbrief Floriade 2022

 

Meer informatie over de Floriade en aanmelden voor de nieuwsbrief:

https://floriade.almere.nl/

 

 

#DUTCHINUA | Bringing Dutch machines to Ukraine would make a big difference – Dutch businessman

As the date of Dutch referendum about Association Agreement with Ukraine approaches, the question about its pros and contras becomes more and more pressing. That is why Euromaidan Press in cooperation with Ukraine Today launched the #DUTCHINUA project gathering the views and opinions of the Dutch businessmen and entrepreneurs who work in Ukraine.

Ton Huls, Chief Financial Officer at Mriya Agro Holding has been in Ukraine for 12 years. He speaks about Ukraine’s advantages and flaws.

Read the abridged version of the interview given to Ukraine Today:
http://euromaidanpress.com/2016/03/28/huls-interview/#arvlbdata

Referendum over Oekraïne, Wie , Wat, Waar?

NVO-NCW publiceerde een interessant artikel over het komend referendum over de ratificatie van het associatieakkoord tussen Nederland en Oekraíne

Nederland zal een raadgevend referendum houden over de ratificatie door ons land van het Associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Het Associatieakkoord is in 2012 uitonderhandeld door de EU en Oekraïne. Toen Rusland dreigde met economische strafmaatregelen, besloot President Janoekovitsj in november 2013 het akkoord niet te ondertekenen. Dit leidde in Oekraïne tot uitgebreide protesten van pro-EU partijen en uiteindelijk tot de val van Janoekovitsj in februari 2014. De nieuwe Oekraïense president Porosjenko ondertekende daarna alsnog het akkoord en de EU verlaagde eenzijdig versneld zijn invoertarieven voor Oekraïense producten om het land te steunen in de ontstane crisis. Op 1 januari 2016 zal het handelsgedeelte van het associatieverdrag vooruitlopend op de ratificatie in werking treden. Dat is bij handelsakkoorden van de EU gebruikelijk om de voordelen van vrijhandel niet op te schorten totdat alle ratificaties van alle 28 lidstaten achter de rug zijn; dat kan namelijk jaren duren.

Achtergrond en inhoud van het Associatieakkoord

De EU sluit reeds sinds decennia associatieakkoorden af met partnerlanden.(o.a. ex-koloniën van de lidstaten) gericht op politieke en economische samenwerking en versterking van de bestuurlijke structuren. Het Associatieakkoord met Oekraïne vloeit voort uit de European Neighbourhood Policy (ENP) van de EU. Die is in 2005 geformuleerd om de zuidelijke en oostelijke buurlanden van de EU, die geen perspectief hadden op lidmaatschap, toch een raamwerk te bieden voor politieke en economische samenwerking. Doel daarvan was stabilisering, in wederzijds belang, van de nabuurregio van de EU. Die was toen ook al heel instabiel.

Het akkoord beoogt: politieke dialoog; bevordering van vrede en regionale stabiliteit; sterkere economische en handelsbanden; samenwerking op de terreinen van justitie, vrijheid en veiligheid; bevordering van rechtsstaat en mensenrechten; conflictpreventie en crisismanagement; samenwerking op de terreinen van migratie, asielbeleid en grensmanagement. Het is gericht op geleidelijke toenadering op basis van gedeelde waarden. Met al deze maatregelen beoogt het akkoord o.a. om te voorkomen dat instabiliteit leidt tot een migratiestroom richting de EU. Uit deze inhoud blijkt ook het eigen belang van de EU bij het akkoord.

Het handelsgedeelte van het akkoord wil in 10 jaar een vrijhandelszone tot stand brengen, en Oekraïne door middel van ingrijpende harmonisatie van wetten, regels en normen voorbereiden op integratie in de Interne Markt (zonder formeel EU lidmaatschap) en meer energiesamenwerking. Het bevat gedetailleerde afspraken om ingrijpende hervormingen op allerlei terrein en in allerlei sectoren door te voeren en Oekraïne zo rijp te maken voor intensievere economische relaties met de EU. Dat moet dan weer tot politieke stabilisering leiden. Het akkoord bevat geen enkele toezegging over een lidmaatschap van de EU.

Economisch belang van het associatieakkoord

Oekraïne is een land van 45 miljoen inwoners, met grondstoffen en een enorm landbouwpotentieel. Het is op termijn een grote groeimarkt direct naast de huidige EU. De Nederlandse export naar Oekraïne bedroeg in 2013 1,2 mrd en de invoer uit bedroeg 9,8 miljard in 2014. Omdat de levensstandaard in Oekraïne nog laag is, is er een groot groeipotentieel. Economen verwachten een groot positief effect van het associatieakkoord op de Oekraïense economie, en een klein positief effect op de (veel grotere) economie van de EU. Voor individuele sectoren en bedrijven biedt de Oekraïne tal van perspectieven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het ondernemersklimaat in het land drastisch verbetert. Iets waar het associatieakkoord ook op is gericht.

Het Associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne kan dus bijdragen aan grotere stabiliteit in Oekraïne en biedt de EU en Oekraïne ook vanuit economisch oogpunt perspectief