Posts

Fourth edition TCO EXPO shows trees and technique at a unique location

The trade fair for growers of standard trees, TCO EXPO, will organise its fourth edition this year, on 24 and 25 June. This time, a unique location has been selected. The trade fair will be held in the buildings and on the terrain of three growers near each other on the Tielsestraat in Opheusden. Over 60 participants, among them well-known growers and suppliers, show their products and innovations in the field of growing and technique. The theme is Together in Nature.

TCO EXPO is very interesting for the entire chain of growers, wholesale, importers and exporters, landscapers, landscape architects, and also those in government positions responsible for (the purchase of) plants and maintenance. Besides the shown products and services, the trade fair also offers demonstrations and symposia, which provide additional added value.

Tree tour
A visit to the trade fair also offers a great opportunity to visit the companies in the area. A number of the companies in the area have indicated that they want to open their doors to national and international visitors. It is possible to visit these companies on one’s own, but it is also possible to ask the organisation of the tree fair about the Tree Tour.

Opening
On 24 June, TCO EXPO will be officially opened by Henk Westerhof, chairman of the trade organisation Anthos, and during the program, the winning novelties of the ‘green’ participants and in the Technique category (this winner will receive the Rabobank award) will also be put in the spotlight.

Demonstrations and symposia
During both days, regular demonstrations will be offered, which are directly related to the standard tree. Both days will also include interesting symposia. On 24 June, the subject is native material. One of the questions that might be answered is how as a company, you can play into these new laws in Germany. Is it a threat because it closes off markets, or does it offer an opportunity? And what is the impact on the organisation of the company? On 25 June, the subject ‘Together in Nature’, which is the theme of the trade fair, plays a central role. This symposium is all about ‘Trees on their own roots’. How will this type of cultivation develop itself in the future?

Leading area on standard trees
The area Opheusden is an extensive area with standard trees, with a lot of growers and a broad assortment when it comes to this type of growth. The multiple grower associations in this area have joined forces in one new association, Tree Centre Opheusden (TCO). Indeed, that is why ‘Together in Nature’ is this year’s theme. TCO Expo will now also be sponsored by this association. For and by growers is still the starting point, and this guarantees a close connection with the trade. The new association does not only aim at guarding the interests of the members, but also the area as a whole, and to promote it both nationally and internationally as a leading area when it comes to standard trees.

For more information about TCO or TCO Expo have a look at www.treecentreopheusden.nl

***************
For the editor, not for publication: For more information please contact Frank van Suchtelen (All-Round Communications) fvsuchtelen@all-round.nl or by phone +31172236262 or mobile +31 654770612.

Tree Centre Opheusden

 

Sponsored business visit to Flora Trade Show in Rimini

Our office is preparing a sponsored business visit with B2B meetings at the Flora Trade Show in Rimini, Italy (September 23th to 25th), http://en.floratrade.it.

This visit is dedicated to business visitors – buyers (importers and distributors of plants) coming from Europe.

Please contact us for more information.

GrootGroenPlus 2015: ontmoeten, leren en inspireren

Tijdens de jubileumeditie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 30 september tot en met 2 oktober in Zundert wordt gehouden, staan ontmoeten, leren en inspireren centraal. Het zal een feestelijke editie worden, met als thema ‘Growing Strong, Celebrating 25 Years’. Deelnemers – en bezoekers – wacht een aantrekkelijk en breed aanbod. Kortom: GrootGroenPlus 2015 wordt een driedaags ‘one-stop-shopping’ evenement voor iedereen die professioneel met groen te maken heeft. 

Van zaadje tot laanboom
Kenmerkend voor de 25e editie van vakbeurs GrootGroenPlus is het nog bredere sortiment. Van zaadje tot laanboom, alles is werkelijk te vinden op de beurs. Er zijn deelnemers met kweekmateriaal, plantgoed, bloot wortelgoed, containerteelt maar ook deelnemers met nieuwe producten. De ene deelnemer verkoopt planten als concept, de andere in bijzondere vormen of toepassingen en weer andere deelnemers bieden het pure product. Het aanbod voor bezoekers is niet alleen divers, maar ook kwalitatief hoogwaardig, zowel voor aanleg en onderhoud als voor de tuincentra.

Indeling
Ook dit jaar is weer gekozen voor een indeling met drie verschillende routes. Samen zijn deze 3 routes een kilometer lang. Aan zowel de rode als de grijze route, met een hoogte die gaat tot wel 11 meter, zijn vanzelfsprekend veel park- en laanbomen te zien.

Aan de grijze route is daarnaast bijvoorbeeld een groot plein van 140 vierkante meter te vinden met negen kwekers uit de omgeving Haaren, met o.a. heesters, siergrassen, struikrozen, taxus, solitairen, kluitbomen, zware haagplanten, buxus, Ilex, 150 verschillende laan- en parkbomen en een totaalpakket voor hoveniers en export.

Aan de blauwe route treffen bezoekers het collectief van Treeport. Ze vertegenwoordigen de belangen van boomkwekerijen in de regio Zundert, die bekend staat om haar 400 plantengeslachten, handel en goede logistiek. In het hart van dit collectief is de stand van het Business Centre Treeport te vinden, omringd door bedrijven die zich daar gaan vestigen. De blauwe route wordt verder onder meer gevuld door de meterslange stand van partijen die vertegenwoordigd worden door Flora Holland en door de vaste deelnemersgroep uit de omgeving Venlo, die bijvoorbeeld bodembedekkende heesters, buxus, taxus, Prunus laurocerasus, coniferen en diverse containerplanten presenteren.

Veel te zien en te doen
De internationale deelnemers zijn net als de techniekdeelnemers verspreid over de drie routes. Aan de grijze route zijn de meeste Belgische deelnemers te vinden. Andere buitenlandse deelnemers zijn onder meer afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Marokko, Italië, Polen en Engeland.

Zaken als draadhekproducten, grondverbeteraars, voeding, (teelt)advies, biologische nieuwigheden zoals potten en lijm, oude fruitbomen, dak- en gevelgroen, pluggen, spillen en waterplanten worden ook aan het vakbezoek gepresenteerd. Daarnaast zijn de boomkwekerijgebieden Opheusden, bekend om laanbomen, en Boskoop, bekend vanwege de totale productie aan tuinplanten, goed vertegenwoordigd op GrootGroenPlus 2015.

Nieuwigheden
Vanaf de entree is extra aandacht geschonken aan het creëren van een beleving. Naast de Treeport Garden met voorbeeldtoepassingen van de te verkrijgen planten, is in elke hoek weer iets nieuws te ontdekken. Uiteraard worden de nieuwigheden ook dit jaar weer door de KVBC gekeurd en op de beursvloer gepresenteerd. Daarnaast keren negen bewezen nieuwigheden uit het verleden terug en een overzicht van 25 jaar nieuwigheden.

Uiteraard gaat het tijdens vakbeurs GrootGroenPlus niet alleen om kijken, ontdekken en onderzoeken, maar vooral om netwerken. Een vakbeurs als deze biedt professionals uit openbaar groen, tuincentra, architecten, hoveniers, tuinaannemers en andere belangstellenden een ideaal platform om te ontmoeten, relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. Dit kan op de beursvloer zelf, maar ook bijvoorbeeld tijdens het bijwonen de opening, discussietafels of jubileumavond.

Deelname en bezoek
Dit jaar moest de wachtlijst voor deelnemers precies twee maanden eerder geactiveerd worden dan het geval was in 2014. Bedrijven kunnen zich nog steeds inschrijven, maar een plekje op de beurs is niet meer vanzelfsprekend beschikbaar. Inmiddels zijn er al meer dan 250 deelnemers die wél zeker zijn van een plaats op de beurs. Deelnemers ontvangen half juni hun relatiekaarten om bezoekers uit te nodigen. Bezoekers die geen relatiekaarten ontvangen, kunnen zichzelf vanaf 1 juni voorregistreren via www.grootgroenplus.nl.

Het is echter al nu al mogelijk om u te laten informeren en inspireren door middel van de digitale deelnemerscatalogus op www.grootgroenplus.nl. Hierin ziet u precies wie er aanwezig zijn op de beurs en wat zij presenteren.

logo-ggp-2012

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.

 


GrootGroenPlus 2015: meet, learn, and inspire

The anniversary edition of trade fair GrootGroenPlus, which will be held in Zundert from 30 September to 2 October, is centred around meeting, learning, and inspiring. It will be a very festive edition, with the theme ‘Growing Strong, Celebrating 25 Years’. Participants – and visitors – are in for an attractive and broad offer. In short: GrootGroenPlus 2015 will be a 3-day ‘one-stop-shopping’ event for everyone who is professionally involved with green.

From seed to avenue tree
The even broader assortment is one of the main characteristics of the 25th edition of trade fair GrootGroenPlus. From seed to avenue tree; you can find everything at the trade fair. Some participants present growing materials, seedlings, bare root plants, and container grown plants, while others present new products. Some participants sell plants as a concept, others in special shapes or applications, or even as a pure product. It is a diverse, high-quality offer for visitors, both for creation and maintenance and for garden centres.

Set-up
This year, there will be once again three different routes. Combined, these 3 routes have a length of 1 kilometre. Both the red and the grey route – which have a height of 11 meters – offer room for many park and avenue trees.

The grey route features a large square of 140 square meters, with nine growers from the Haaren area, who present – among other things – shrubs, ornamental grasses, bush roses, taxus, solitaries, root ball trees, heavy hedge plants, buxus, Ilex, 150 different avenue and park trees, and a total offer for gardeners and export.

Alongside the blue route, visitors find the collective of Treeport. They represent the interests of tree nurseries in the Zundert area, which is known for its 400 plant species, trade, and good logistics. In the heart of this collective, one can find the stand of Business Centre Treeport, surrounded by businesses that will establish themselves there. The blue route will be filled with – among other things – a stand of several metres long, set up by parties that are represented by Flora Holland and the participants’ group from the Venlo area, who for example present ground covering shrubs, buxus, taxus, Prunus laurocerasus, conifers, and multiple container plants.

Much to see, much to do
The international participants are, just like the technique participants, distributed over the three routes. The grey route features the most Belgian participants. Other international participants are for example from France, Germany, Morocco, Italy, Poland, and England.

Materials such as wired gate products, soil improvers, food, (cultivation) advice, biological novelties such as pots and glue, old fruit trees, green for roofs and façades, plugs, mandrels, and water plants will be presented to the trade public as well. Besides that, the tree nursery areas Opheusden, known for its avenue trees, and Boskoop, known for its total production of garden plants, are also well represented at GrootGroenPlus 2015.

Novelties
Starting from the entrance, a lot of attention is paid to creating an experience. Besides the Treeport Garden with example applications of the plants that can be purchased, every corner also offers something new. And of course, the novelties will be inspected by the KVBC and presented on the trade floor as well this year. Also, nine novelties from the past will return and the visitors will be presented with an overview of 25 years of novelties.

During a visit to GrootGroenPlus, it is not just about looking, discovering, and researching, but also about networking. A trade fair like this offers professionals from public green, garden centres, architects, gardeners, garden contractors, and other interested parties a perfect platform to meet, to maintain relationships, and to form new bonds. This can be done at the trade fair, but also during the opening, at the discussion tables, or during the anniversary evening.

Participation and visit
This year, the waiting list for the participants had to be activated precisely two months earlier than in 2014. Companies can still register for participation, however, a spot cannot be guaranteed at this point. At the moment, there are over 250 participants who were in time to ensure their spot at the trade fair. Mid-June, participants will receive their relation cards to invite visitors. Visitors who did not get a relation card can preregister their visit as of 1 June via www.grootgroenplus.nl.

It is also possible to start informing oneself and be inspired through the digital participant catalogue, which is available through www.grootgroenplus.nl. This catalogue also shows who will be there at the trade fair, and what they will present to the public.
logo-ggp-2012

Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.

Florasì, Florconsorzi, MIPAAF, Coldiretti, CIA and Confagricoltura. All aboard for Flora Trade.

Important patronages for the first edition of the international event being held at Rimini Fiera 
from 23rd to 25th September 2015

Rimini, 8th May 2015 – The organization team is hard at work on the Flora Trade Show, the international expo for the floriculture/nursery and landscape sectors that is being held at Rimini Fiera from 23rd to 25th September and is already receiving important confirmations from the sector.

In fact, as well as the strategic collaborations with Florasì and Florconsorzi, participation in the Rimini project has also been confirmed by MIPAAF (Ministry for Agricultural, Food and Forestry Policies), Confagricoltura, CIA Confederation of Italian Farmers and, most recently, by Coldiretti Emilia Romagna. Fundamental players that have given their patronage and full support to an expo born to re-launch the entire floriculture/nursery sector, also able to count on being held simultaneously with Macfrut and the years of experience built up in the garden sectors, thanks to the editions of the Sun exhibition.

FLORA TRADE AT A GLANCE
Dates: from 23rd to 25th September 2015 Flora Trade Show.
Halls: A7-C7 and A5-C5.
Admission: trade members only;
Hours: from 9:30 am to 6:30 pm, last day – closure 5:30.
Patronages: Florconsorzi, Florasì, Ministry for Agricultural, Food and Forestry Policies, CIA Confederation of Italian Farmers, Confagricoltura and Coldiretti Emilia Romagna.
Tickets: Flora trade Show: trade members only, admission by invitation, or € 15.00

Gardenia Fair 2015

Gardenia – Garden and landscape Architecture Fair is a one of the most important and the largest Horticulture Fair in Eastern-Central Europe. On the surface area of 35.000 square metres the representatives of the horticultural industry meet.During three days Poznan will become the capital of gardening, presenting product novelties, innovative solutions and trends for 2015 to home gardeners.

On Gardenia Fair you can mainly meet producers of plant and seed materials, gardening tools and equipment, machinery and appliances for gardening, watering systems, garden chemicals, garden architectures etc. In each year Gardenia attracts more than 20.000 visitors from Poland and abroad. 350 companies have already declared their participation in Gardenia 2015.

Spring Fair Groen Direkt in Boskoop showed garden trends

How can you encourage people to buy your products? Showing trends and good presentation to inspire them are answers. Garden centers should make their customers aware of the importance of plants for their well being and the numerous options they offer for garden, patio and balcony.

At their Spring Fair 2 an3 and 4 February in Boskoop, Groen-Direkt showed the garden trends for 2015: the ready made garden with slow growing and potted plants; the edible garden, with herbs, vegetables and fruit; Free Nature: Gardens with a wild natural look, with bird-friendly shrubs with berries, conifers and various fruit trees and the trendy colour of 2015 is blue, from the pale blue of Myosotis tot the bright blue of for instance Meconopsis.

Certainly the first day the fair was really crowded and growers and buyers showed optimism and that is a good start for 2015.

Succesful IPM 2015

IPM ESSEN was on course for success of seemingly record proportions: For the first time, 1,604 exhibitors from 49 countries introduced their innovative products and services along the entire value added chain in horticulture.

Another record was the number of visitors from abroad: 7% up to 2014, now 43 out of 100 visitors came from abroad. More than a third of the visitor placed orders, so announced IPM.

Very positive reactions on the launching of our European Horticulture Network were received from the trade press and also from potential customers. The first publications are noticed already.

Salon du Végétal in short …

A 100% professional tradeshow which optimizes and facilitates exchange

The Salon du Végétal brings together over 3 days (17, 18 and 19 February 2015) around 550 exhibitors, spread over 30,000m2 of floor space, with over 15,000 professional visitors.

A real platform for professional exchange, the Salon du Végétal is a main event in the plants and flowers sector as it gathers in the same place all the participants in of our industry:

– growers, nurserymen, plant breeders
– landscaper gardeners, municipal gardens and services,
– garden centres and florists
– journalists, teachers and researchers, suppliers, etc.

Innovert: record number of novelties (55)

There are 55 novelties being presented at the Innovert competition during Salon du Végétal trade show the 17, 18 and 19 February 2015 in Angers. Read more …

Take 30 minutes of your time to look into the future. A team of trends spotters are on hand to inspire you, stimulate you and guide you in your exploration of new territories. In 30 minutes the speakers go to the heart of the subject. The sessions are dynamic, efficient and let you have a real glimpse of the future. Our French member Brand Wagenaar of EHN, participates with presenting two conferences: one over colour trends in gardens for spring summer 15 and autumn, and the second over the new alliance’s possibilities.

Print your visitor badge for free

The Salon du Végétal trade show will open its doors on 17 February for 3 days of business meetings. Don’t wait, print your visitor badge now!

Read more …

GrootGroenPlus 2015

Growing strong! Is het thema voor de internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus 2015

Het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2015 is ‘Growing strong!’. Het subthema ‘celebrating 25 years’ accentueert het feestelijke karakter van deze editie nog eens. Met ‘Growing strong!’ als thema benadrukt GrootGroenPlus dat er sprake is van groei. Niet alleen in de algemene economie, maar zeker ook in de groensector.

De kracht die uit dit positieve thema spreekt gaat echter veel verder. Gedurende het jaar wordt hierover én over hierop aansluitende activiteiten meer bekend gemaakt. De internationale vakbeurs GrootGroenPlus wordt van 30 september t/m 2 oktober gehouden in Zundert. Informatie: www.grootgroenplus.nl.


Growing stroing! Is the theme for the international nursery stock trade fair GrootGroen Plus 2015

The theme of this yeas edition of te international nursery stock trade fair GrootGroenPlus is Going strong! The sub theme Celebrating 25 years emphasizes the festive nature of this edition. With the theme Going Strong! The trade fair underlines that there is growth. Not only in economy in general but certainly also in the green industry.

The force that is expressed by this theme stretches out much further. During the year GrootGroenPlus will communicate about this and the activities annex to the theme. The international nursery stock trade fair GrootGroenPlus 2015 can be visited from 30 September – 2 October in Zundert, the center of the large nursery stock area of the south-western part of Holland. For information: www.grootgroenplus.nl.