26e editie vakbeurs GrootGroenPlus goed bezocht en gewaardeerd

De 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 5 tot en met 7 oktober plaatsvond in Zundert, is erg goed bezocht. In totaal nam het bezoekersaantal met 15 procent toe ten opzichte van de jubileumeditie in 2015. Maar liefst 305 deelnemers presenteerden tijdens deze dagen hun producten en diensten aan geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

Toename aan vakbezoek

De toename aan bezoekers was vooral gelegen in de groei van het aantal vakbezoekers. Er werden namelijk – mogelijk vanwege de digitale voorregistratie – aanzienlijk minder particuliere bezoekers geteld. Ook waren er meer internationale bezoekers aanwezig; dit jaar steeg het absolute aantal met 6 procent naar maar liefst 23 procent van het totaal. Het aantal internationale deelnemers nam zelfs met 150 procent toe. Mogelijk zijn zij dan ook verantwoordelijk voor een aandeel in het stijgende percentage internationaal vakbezoek. GrootGroenPlus 2016 is tevens bezocht door een groot aantal journalisten o.a. uit Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Indonesië, Italië, Polen, Oekraïne, Rusland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De buitenlandse vakpers vertegenwoordigde 39 media.

De bezoekers waren afkomstig uit 24 verschillende landen. Bijna de helft (49%) van alle bezoekers was kweker-producent. Het aandeel tuincentra (3%) en overheid (2%) nam dit jaar ook licht toe ten opzichte van 2015. Bij handelaar-exporteurs was met 8,4% van het totaal zelfs een grote stijging te zien. Dit jaar waren er meer techniekdeelnemers aanwezig dan bij de voorgaande editie, waardoor ook het aantal bezoekers uit deze doelgroep merkbaar toenam.

My Favourite Plant!

Het thema van de editie van dit jaar was My Favourite Plant! Aan deelnemers en bezoekers werd gevraagd aan te geven wat hun favorieten waren. De voorkeuren van de bezoekers bleken heel divers te zijn. Veelgenoemde favorieten waren bijvoorbeeld de Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Ginkgo, Acer (diverse soorten en cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, beuk, Taxus en Thuja.

Tussentijdse resultaten

Net als bij vorige edities is nu ook weer aan deelnemers en bezoekers gevraagd om een korte evaluatie van de vakbeurs te geven. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Deelnemers waarderen het vakbezoek aan de vakbeurs gemiddeld met een 7,2; dit is aanzienlijk hoger dan in 2015, toen een algemene waardering van 6,6 werd toegekend. De kwaliteit van de bezoekers kreeg een 7,5 en de gastvrijheid, informatievoorziening aan deelnemers en uitstraling van de beurs kregen een 8. Tijdens voorgaande edities scoorde de beurs hierop voornamelijk zevens. De catering en het avondprogramma kregen in vergelijking met de voorgaande editie een lagere score. De keuze voor het thema kreeg wel dezelfde waardering.

Veel deelnemers hebben zich direct weer aangemeld voor de editie van 2017; onder Nederlandstalige deelnemers geldt dat voor 80%, onder anderstalige deelnemers zelfs voor 100%. Momenteel wordt gewerkt aan een inschrijfformulier waarop de gegevens uit voorgaande jaren reeds zijn ingevuld. Zodra dit gereed en actief is, wordt het na een maand ook openbaar gemaakt, zodat iedereen zich kan inschrijven.

Bezoekers waarderen de beurs op het gebied van locatie, opzet en inhoud gemiddeld met een 8. Van hen geeft 82% nu al aan de beurs in 2017 zeker weer te zullen bezoeken. Bij het bezoek bleef de waardering voor de catering op een 6 staan. Dit was in 2015 ook het geval. Bij opmerkingen lieten veel bezoekers zich lovend uit over de deelnemers en de samenstelling daarvan.

Uiteraard kunnen cijfers nog wijzigen zodra meer bedrijven de vragenlijsten hebben ingevuld. Te zijner tijd zullen de definitieve uitslagen dan ook nog via de website gecommuniceerd worden.

In 2017 zal de vakbeurs van 4 tot en met 6 oktober worden gehouden, op dezelfde locatie in Zundert.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


26th edition trade fair GrootGroenPlus well-visited and well-appreciated

The 26th edition of trade fair GrootGroenPlus, which was held from 5-7 October in Zundert, was visited very well. In total, the number of visitors increased by 15 per cent, compared to the anniversary edition in 2015. No less than 305 participants presented their products and services to interested national and international parties.

Increase in trade visitors

The increased number of visitors was mostly thanks to the increase of the number of trade visitors. The number of private visitors went down. This might be due to the digital preregistration. There were also more international visitors; this year, the absolute number increased with 6 per cent to no less than 23 per cent of the total. The number of international participants even increased by 150 per cent. They might also be the reason for part of the increased percentage of international visitors. GrootGroenPlus 2016 was also visited by a large number of journalists, for example from the Netherlands, Belgium, Germany, Finland, France, Hungary, Indonesia, Italy, Poland, Ukraine, Russia, Czech Republic, the United Kingdom, Sweden, and Switzerland. The international press represented 39 media outlets.

The visitors came from 24 different countries. Almost half of the visitors (49%) were grower-producer. The portion garden centres (3%) and government (2%) also slightly increased compared to 2015. For the trader-exporters, there was even a large increase, with 8.4%. This year, more technique participants were present than during the previous edition, which also lead to a significant increase in visitors from that target group.

My Favourite Plant!

This year’s theme was My Favourite Plant! Participants and visitors were asked to tell what their favourites were. The preferences of the visitors proved to be very diverse. Favourites that were mentioned very often were for example the Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Gingko, Acer (different types and cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, Beech, Taxus, and Thuja.

Interim results

Just like with previous editions, the participants and visitors have once again been asked to give a short review of the trade fair. The first results are now in. Participants value the trade visit to the trade fair with a 7.2 on average; this is quite a bit higher than the general valuation in 2015, which was 6.6. The quality of the visitors received a 7.5 and the hospitality, provision of information to participants, and the atmosphere of the trade fair were rated an 8. During previous edition, the trade fair scored sevens on these items. The catering and the evening show received lower scores, compared to the previous edition. The theme on the other hand got the same score.

Many participants immediately registered for the 2017 edition; among Dutch participants, this applies to 80%, among international participants this was even 100%. Currently, we are working on a registration form that contains the information of previous years. As soon as this is ready and active, it will be published after a month. That way, everyone can register.

Visitors give the trade fair an 8 when it comes to location, set-up, and content. 82% of them say that they will visit the trade fair again in 2017. Visitors rated the catering with just a 6. This was also the case in 2015. In the field for remarks, many visitors were very positive about the participants and the composition of participants.

Of course, these scores are subject to change, since not all recipients have completed the survey yet. Later on, the final results will also be communicated via the website.

In 2017, the trade fair will be held from 4-6 October, at the same location in Zundert.


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

Press releases GrootGroenPlus in French and German: