GrootGroenPlus 2015: ontmoeten, leren en inspireren

Tijdens de jubileumeditie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 30 september tot en met 2 oktober in Zundert wordt gehouden, staan ontmoeten, leren en inspireren centraal. Het zal een feestelijke editie worden, met als thema ‘Growing Strong, Celebrating 25 Years’. Deelnemers – en bezoekers – wacht een aantrekkelijk en breed aanbod. Kortom: GrootGroenPlus 2015 wordt een driedaags ‘one-stop-shopping’ evenement voor iedereen die professioneel met groen te maken heeft. 

Van zaadje tot laanboom
Kenmerkend voor de 25e editie van vakbeurs GrootGroenPlus is het nog bredere sortiment. Van zaadje tot laanboom, alles is werkelijk te vinden op de beurs. Er zijn deelnemers met kweekmateriaal, plantgoed, bloot wortelgoed, containerteelt maar ook deelnemers met nieuwe producten. De ene deelnemer verkoopt planten als concept, de andere in bijzondere vormen of toepassingen en weer andere deelnemers bieden het pure product. Het aanbod voor bezoekers is niet alleen divers, maar ook kwalitatief hoogwaardig, zowel voor aanleg en onderhoud als voor de tuincentra.

Indeling
Ook dit jaar is weer gekozen voor een indeling met drie verschillende routes. Samen zijn deze 3 routes een kilometer lang. Aan zowel de rode als de grijze route, met een hoogte die gaat tot wel 11 meter, zijn vanzelfsprekend veel park- en laanbomen te zien.

Aan de grijze route is daarnaast bijvoorbeeld een groot plein van 140 vierkante meter te vinden met negen kwekers uit de omgeving Haaren, met o.a. heesters, siergrassen, struikrozen, taxus, solitairen, kluitbomen, zware haagplanten, buxus, Ilex, 150 verschillende laan- en parkbomen en een totaalpakket voor hoveniers en export.

Aan de blauwe route treffen bezoekers het collectief van Treeport. Ze vertegenwoordigen de belangen van boomkwekerijen in de regio Zundert, die bekend staat om haar 400 plantengeslachten, handel en goede logistiek. In het hart van dit collectief is de stand van het Business Centre Treeport te vinden, omringd door bedrijven die zich daar gaan vestigen. De blauwe route wordt verder onder meer gevuld door de meterslange stand van partijen die vertegenwoordigd worden door Flora Holland en door de vaste deelnemersgroep uit de omgeving Venlo, die bijvoorbeeld bodembedekkende heesters, buxus, taxus, Prunus laurocerasus, coniferen en diverse containerplanten presenteren.

Veel te zien en te doen
De internationale deelnemers zijn net als de techniekdeelnemers verspreid over de drie routes. Aan de grijze route zijn de meeste Belgische deelnemers te vinden. Andere buitenlandse deelnemers zijn onder meer afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Marokko, Italië, Polen en Engeland.

Zaken als draadhekproducten, grondverbeteraars, voeding, (teelt)advies, biologische nieuwigheden zoals potten en lijm, oude fruitbomen, dak- en gevelgroen, pluggen, spillen en waterplanten worden ook aan het vakbezoek gepresenteerd. Daarnaast zijn de boomkwekerijgebieden Opheusden, bekend om laanbomen, en Boskoop, bekend vanwege de totale productie aan tuinplanten, goed vertegenwoordigd op GrootGroenPlus 2015.

Nieuwigheden
Vanaf de entree is extra aandacht geschonken aan het creëren van een beleving. Naast de Treeport Garden met voorbeeldtoepassingen van de te verkrijgen planten, is in elke hoek weer iets nieuws te ontdekken. Uiteraard worden de nieuwigheden ook dit jaar weer door de KVBC gekeurd en op de beursvloer gepresenteerd. Daarnaast keren negen bewezen nieuwigheden uit het verleden terug en een overzicht van 25 jaar nieuwigheden.

Uiteraard gaat het tijdens vakbeurs GrootGroenPlus niet alleen om kijken, ontdekken en onderzoeken, maar vooral om netwerken. Een vakbeurs als deze biedt professionals uit openbaar groen, tuincentra, architecten, hoveniers, tuinaannemers en andere belangstellenden een ideaal platform om te ontmoeten, relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. Dit kan op de beursvloer zelf, maar ook bijvoorbeeld tijdens het bijwonen de opening, discussietafels of jubileumavond.

Deelname en bezoek
Dit jaar moest de wachtlijst voor deelnemers precies twee maanden eerder geactiveerd worden dan het geval was in 2014. Bedrijven kunnen zich nog steeds inschrijven, maar een plekje op de beurs is niet meer vanzelfsprekend beschikbaar. Inmiddels zijn er al meer dan 250 deelnemers die wél zeker zijn van een plaats op de beurs. Deelnemers ontvangen half juni hun relatiekaarten om bezoekers uit te nodigen. Bezoekers die geen relatiekaarten ontvangen, kunnen zichzelf vanaf 1 juni voorregistreren via www.grootgroenplus.nl.

Het is echter al nu al mogelijk om u te laten informeren en inspireren door middel van de digitale deelnemerscatalogus op www.grootgroenplus.nl. Hierin ziet u precies wie er aanwezig zijn op de beurs en wat zij presenteren.

logo-ggp-2012

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.

 


GrootGroenPlus 2015: meet, learn, and inspire

The anniversary edition of trade fair GrootGroenPlus, which will be held in Zundert from 30 September to 2 October, is centred around meeting, learning, and inspiring. It will be a very festive edition, with the theme ‘Growing Strong, Celebrating 25 Years’. Participants – and visitors – are in for an attractive and broad offer. In short: GrootGroenPlus 2015 will be a 3-day ‘one-stop-shopping’ event for everyone who is professionally involved with green.

From seed to avenue tree
The even broader assortment is one of the main characteristics of the 25th edition of trade fair GrootGroenPlus. From seed to avenue tree; you can find everything at the trade fair. Some participants present growing materials, seedlings, bare root plants, and container grown plants, while others present new products. Some participants sell plants as a concept, others in special shapes or applications, or even as a pure product. It is a diverse, high-quality offer for visitors, both for creation and maintenance and for garden centres.

Set-up
This year, there will be once again three different routes. Combined, these 3 routes have a length of 1 kilometre. Both the red and the grey route – which have a height of 11 meters – offer room for many park and avenue trees.

The grey route features a large square of 140 square meters, with nine growers from the Haaren area, who present – among other things – shrubs, ornamental grasses, bush roses, taxus, solitaries, root ball trees, heavy hedge plants, buxus, Ilex, 150 different avenue and park trees, and a total offer for gardeners and export.

Alongside the blue route, visitors find the collective of Treeport. They represent the interests of tree nurseries in the Zundert area, which is known for its 400 plant species, trade, and good logistics. In the heart of this collective, one can find the stand of Business Centre Treeport, surrounded by businesses that will establish themselves there. The blue route will be filled with – among other things – a stand of several metres long, set up by parties that are represented by Flora Holland and the participants’ group from the Venlo area, who for example present ground covering shrubs, buxus, taxus, Prunus laurocerasus, conifers, and multiple container plants.

Much to see, much to do
The international participants are, just like the technique participants, distributed over the three routes. The grey route features the most Belgian participants. Other international participants are for example from France, Germany, Morocco, Italy, Poland, and England.

Materials such as wired gate products, soil improvers, food, (cultivation) advice, biological novelties such as pots and glue, old fruit trees, green for roofs and façades, plugs, mandrels, and water plants will be presented to the trade public as well. Besides that, the tree nursery areas Opheusden, known for its avenue trees, and Boskoop, known for its total production of garden plants, are also well represented at GrootGroenPlus 2015.

Novelties
Starting from the entrance, a lot of attention is paid to creating an experience. Besides the Treeport Garden with example applications of the plants that can be purchased, every corner also offers something new. And of course, the novelties will be inspected by the KVBC and presented on the trade floor as well this year. Also, nine novelties from the past will return and the visitors will be presented with an overview of 25 years of novelties.

During a visit to GrootGroenPlus, it is not just about looking, discovering, and researching, but also about networking. A trade fair like this offers professionals from public green, garden centres, architects, gardeners, garden contractors, and other interested parties a perfect platform to meet, to maintain relationships, and to form new bonds. This can be done at the trade fair, but also during the opening, at the discussion tables, or during the anniversary evening.

Participation and visit
This year, the waiting list for the participants had to be activated precisely two months earlier than in 2014. Companies can still register for participation, however, a spot cannot be guaranteed at this point. At the moment, there are over 250 participants who were in time to ensure their spot at the trade fair. Mid-June, participants will receive their relation cards to invite visitors. Visitors who did not get a relation card can preregister their visit as of 1 June via www.grootgroenplus.nl.

It is also possible to start informing oneself and be inspired through the digital participant catalogue, which is available through www.grootgroenplus.nl. This catalogue also shows who will be there at the trade fair, and what they will present to the public.
logo-ggp-2012

Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.