GrootGroenPlus verlengt thema ‘My Favourite Plant!’ in 2017

Tijdens de 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus was het thema ‘My Favourite Plant!’. Dit bleek zo divers te zijn, dat besloten is om dit thema met een jaar te verlengen.

My Favourite Plant!

Vorig jaar bleek dat er behoefte was aan meer kennis(deling) over planten. Naar aanleiding daarvan werd het thema ‘My Favourite Plant!’ in het leven geroepen; een thema gericht op sortiment en kennisdeling. Deelnemers kregen de mogelijkheid om aan te geven wat hun favoriete plant was en waarom. Daarnaast was er onder meer via de bibliotheek de mogelijkheid om kennis te delen. In deze bibliotheek waren ook boeken opgenomen geschreven door en voor kwekers. De 26e beurseditie had een interactief karakter en dat is zowel door bezoekers, pers als door deelnemers als zeer positief ervaren. Het benadrukte nog maar eens dat professionals in de sector heel veel weten en dus ook heel veel kennis met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Een uitstekende reden om hetzelfde thema in 2017 verder uit te diepen.

Deelnemersprofielen

Een andere belangrijke reden om met een jaar te verlengen is het feit dat er momenteel voor de 27e editie al zoveel deelnemers hun deelname hebben bevestigd, dat de profielpagina’s vanaf januari 2017 via de website toegankelijk zullen zijn. Deelnemers die vorig jaar niet volledig gebruik hebben gemaakt van hun profiel, kunnen dat dit jaar wel doen. We begrijpen dat kwaliteit, tijd kost. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook een foto toe te voegen van de favoriete plant én de toepassing ervan. Bovendien worden de mogelijkheden van sortimentspresentatie onderzocht.

Het 14-koppige PR-team van vakbeurs GrootGroenPlus, bestaande uit bestuursleden en leveranciers met elk hun eigen portefeuille en specialisatie, werkt momenteel een volledig PR-plan uit, dat deelnemers de kans biedt om zich bijna jaarrond, te presenteren. Deelnemers staan bij vakbeurs GrootGroenPlus centraal en dat komt zeker in het PR-plan naar voren. De samenstelling van het plan zal dan ook afhangen van het nut van de diverse onderdelen voor de deelnemer. Voor digitale media blijft uiteraard veel aandacht en in de periode voorafgaand aan de vakbeurs wordt ook intensief contact gehouden met de journalisten.

Meer internationaal vakbezoek

Het is belangrijk om de juiste bezoekers voor de deelnemers naar de beursvloer te trekken. Daarom heeft het bestuur besloten tot een voortzetting van de doelstellingen van 2016 in 2017. Zo wordt er wederom ingezet op het aantrekken van meer internationaal vakbezoek. Mede voor hen zijn ook de pakketreizen weer beschikbaar, waarbij meer aandacht zal zijn voor maatwerk bij groepsreizen. Daarnaast wordt opnieuw extra aandacht besteed aan de hovenier/tuinaannemer; zo zullen er meer toepassingen van de favoriete planten op de beurs verschijnen. Andere aspecten die we in 2017 kunnen verwachten zijn een uitbreiding van en centralere plaats voor de bibliotheek, ter bevordering van kennisontwikkeling en -deling . Vanzelfsprekend wil GGP de gastvrije, gemoedelijke sfeer op de beursvloer behouden. Samenwerkingen met hoveniersverenigingen, partners en media in binnen- en buitenland worden voortgezet.

Naast de vaste PR-onderdelen die binnen het PR-plan afgestemd zullen worden op de doelstellingen zullen ook nieuwe ideeën worden uitgewerkt, te meer om internationaal bezoek aan te trekken. Uiteraard worden alle activiteiten al ruimschoots voor de vakbeurs ingezet, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de PR-waarde.
GrootGroenPlus 2017 wordt gehouden van 4 t/m 6 oktober te Zundert. Inschrijven is mogelijk via het digitale inschrijfformulier op de website www.grootgroenplus.nl. Wensen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst; vroeg inschrijven loont dus!


Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.


GrootGroenPlus extends theme ‘My Favourite Plant!’ in 2017

During the 26th edition of trade show GrootGroenPlus, the theme was ‘My Favourite Plant!’ This proved to be such a versatile theme, that it has been extended for a year.

My Favourite Plant!

Last year, we noticed that there was a need for more knowledge (sharing) when it came to plants. This resulted in the theme ‘My Favourite Plant!’; a theme focused on assortment and sharing knowledge. Participants were given the opportunity to indicate what their favourite plant was and why. On top of that, there were many opportunities to share knowledge, for example through the library. This library included books that were written by and for growers. The 26th trade fair edition was very interactive, and the visitors, press, and participants really liked this. It emphasised that professionals in the industry know a lot and therefore can share a lot of knowledge and learn from each other. This is an excellent reason for diving deeper into this theme in 2017.

Participant profiles

Another important reason to extend is the fact that so many participants confirmed for the 27th edition, that the profile pages will be online as of January 2017. Participants who did not fully use their profile last year, can do that now. We understand that quality takes up time. This year, it is possible to not only upload a photo of the favourite plant, but also of the application thereof. On top of that, we will look into the possibilities regarding presentation of assortment.

The 14 members of the PR team of trade fair GrootGroenPlus, all members of the board and suppliers with their own portfolio and speciality, are currently working on a full PR plan, which will give participants the opportunity to present themselves during almost an entire year. Participants play a central part in trade fair GrootGroenPlus, which will show from the PR plan. The exact set-up of the plan will therefore depend on the use of the multiple parts for the participant. Of course, it will focus on digital media, and in the period prior to the trade fair, we will keep in close touch with journalists.

More international visitors

It is very important to attract the right type of visitors for the participants. That is why the board has decided to continue the 2016 targets in 2017. Emphasis will once again be placed on attracting more international trade visitors. For them, but also for other interested parties, the special arrangements will be made available once again. This time, we will focus more on tailor made group travels. Special attention will also be paid to the gardener/garden contractor, for example through showing more applications of the favourite plants at the trade fair. Other aspects that can be expected in 2017 are an expansion of and more central place for the library, to improve the development and sharing of knowledge. Of course, GGP wants to preserve the hospitable, friendly atmosphere at the trade fair. Partnerships with gardener associations, partners, and national and international media will be continued.

Besides the fixed PR parts which will be adjusted to the targets within the new PR plan, we will also work on some new ideas to attract more international visitors. Naturally, all activities will be started well before the trade fair starts, which means that participants can get the most out of the PR value.

GrootGroenPlus 2017 will be held from 4 – 6 October in Zundert. You can register via the digital registration form on the website www.grootgroenplus.nl. Requests are processed in the order that they are received, so it pays off to register early!


Note to the editor:
For more information, the logo or a photo, please contact All-Round Communications, contact person Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 or fvsuchtelen@all-round.nl.


 

Press releases GrootGroenPlus in French and German: